รายชื่อนศ.
รายวิชา522495 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000400 นายธีรภัทร์ พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6001988 นางสาวธนวรรณ สุทธิวารี  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6002978 นางสาวชมพูนุช อัครมะหะเวทน์  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6003067 นางสาวทัศนีย์ สีนาค  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6003388 นางสาวธนพร วัฒน์ชัยพนา  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6004217 นางสาวกนกวรรณ ขันประกอบ  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6006723 นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพจน์  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6010591 นางสาวพิกุลทอง ดวงจันทร์โคตร  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6012618 นางสาวจิระนันท์ เหล็กกล้า  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6013165 นายศักดิ์ธนา เดี่ยวกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6015534 นางสาวสุธิตา คำบอนพิทักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6015985 นายเอนก อินปากดี  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6018788 นางสาวฐิติวรดา บัวภา  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6019037 นางสาวเกษวณิช เอียดจุ้ย  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6019051 นายศุภ์พชร กีรติสุนทร  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6020293 นางสาวสุทธิดา แสวงชอบ  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.