รายชื่อนศ.
รายวิชา538321 : GEOLOGICAL FIELD METHODS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา  Geological Engineering10
2 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering10
3 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์  Geological Engineering10
4 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering10
5 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร  Geological Engineering10
6 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส  Geological Engineering10
7 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering10
8 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี  Geological Engineering10
9 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล  Geological Engineering10
10 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์  Geological Engineering10
11 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering10
12 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering10
13 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ  Geological Engineering10
14 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล  Geological Engineering10
15 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม  Geological Engineering10
16 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก  Geological Engineering10
17 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ  Geological Engineering10
18 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล  Geological Engineering10
19 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์  Geological Engineering10
20 B6112332 นายรัชพล มิ่งขวัญ  Geological Engineering10
21 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง  Geological Engineering10
22 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ  Geological Engineering10
23 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย  Geological Engineering10
24 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู  Geological Engineering10
25 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ  Geological Engineering10
26 B6117788 นางสาวนฤมล อุประ  Geological Engineering10
27 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม  Geological Engineering10
28 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ  Geological Engineering10
29 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู  Geological Engineering10
30 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด  Geological Engineering10
31 B6135812 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า  Geological Engineering10
32 B6202606 นางสาวปั้นหยา โพธิ์สมบูรณ์  Geological Engineering10
33 B6210656 นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.