รายชื่อนศ.
รายวิชา538311 : DAM AND RESERVOIR
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา  Geological Engineering10
2 B5904440 นางสาวอทิตยา บุญชิด  Geological Engineering10
3 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ  Geological Engineering10
4 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี  Geological Engineering10
5 B5920990 นางสาวอัญชนา รังษีสม  Geological Engineering10
6 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่  Geological Engineering10
7 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท  Geological Engineering10
8 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering10
9 B6017200 นางสาวชิษณุภรณ์ สุริยะศรี นักศึกษาแจ้งจบ Geological Engineering10
10 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering10
11 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง นักศึกษาแจ้งจบ Geological Engineering10
12 B6018054 นายยศพล ลาภยิ่งยง นักศึกษาแจ้งจบ Geological Engineering10
13 B6018061 นางสาวสุวัจนี พูนดี นักศึกษาแจ้งจบ Geological Engineering10
14 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก นักศึกษาแจ้งจบ Geological Engineering10
15 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี  Geological Engineering10
16 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering10
17 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา นักศึกษาแจ้งจบ Geological Engineering10
18 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร  Geological Engineering10
19 B6021504 นางสาวปิยะธิดา ทีปะลา นักศึกษาแจ้งจบ Geological Engineering10
20 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย  Geological Engineering10
21 B6103958 นายพันกร คงคูณ  Geological Engineering10
22 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ  Geological Engineering10
23 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ  Geological Engineering10
24 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม  Geological Engineering10
25 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล  Geological Engineering10
26 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย  Geological Engineering10
27 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร  Geological Engineering10
28 B6117580 นายจอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์  Geological Engineering10
29 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน  Geological Engineering10
30 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์  Geological Engineering10
31 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.