รายชื่อนศ.
รายวิชา525314 : INTERNAL COMBUSTION ENGINES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME10
2 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น  ME10
3 B6106584 นายธนพล ดงทอง  ME10
4 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก  ME10
5 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร  ME10
6 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด  ME10
7 B6108465 นายมนตรี นิลทับ  ME10
8 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ  ME10
9 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME10
10 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์  ME10
11 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน  ME10
12 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี  ME10
13 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล  ME10
14 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม  ME10
15 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง  ME10
16 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME10
17 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว  ME10
18 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล  ME10
19 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME10
20 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา  ME10
21 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน  ME10
22 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ  ME10
23 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล  ME10
24 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.