รายชื่อนศ.
รายวิชา533378 : WELDING ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5819980 นางสาวอภิญญา สีใส  IE10
2 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง  IE40
3 B6012250 นางสาวมินตรา คำภาบุตร  IE40
4 B6029005 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ  IE10
5 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี  IE10
6 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์  IE10
7 B6110017 นางสาวพิมพ์ลภัส เปี่ยงสันเทียะ  IE10
8 B6111113 นางสาววนัสนันท์ พิพัฒน์พงษ์  IE10
9 B6112165 นางสาวชุติมา มั่นหมาย  IE10
10 B6114442 นายธนาคาร ศรีมะเริง  IE10
11 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์  IE10
12 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง  IE10
13 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์  IE10
14 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว  IE10
15 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.