รายชื่อนศ.
รายวิชา531353 : RECYCLING PROCESS OF METALS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering10
2 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด  Metallurgical Engineering40
3 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering10
4 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร  Metallurgical Engineering10
5 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น  Metallurgical Engineering40
6 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน  Metallurgical Engineering40
7 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์  Metallurgical Engineering40
8 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering40
9 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน  Metallurgical Engineering10
10 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา  Metallurgical Engineering10
11 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง  Metallurgical Engineering10
12 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering10
13 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช  Metallurgical Engineering40
14 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering10
15 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน  Metallurgical Engineering40
16 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร  Metallurgical Engineering10
17 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา  Metallurgical Engineering10
18 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง  Metallurgical Engineering10
19 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี  Metallurgical Engineering10
20 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์  Metallurgical Engineering10
21 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา  Metallurgical Engineering10
22 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์  Metallurgical Engineering10
23 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี  Metallurgical Engineering10
24 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์  Metallurgical Engineering10
25 B6112837 นายวายุ รอญศึก  Metallurgical Engineering10
26 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา  Metallurgical Engineering10
27 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก  Metallurgical Engineering10
28 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี  Metallurgical Engineering10
29 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว  Metallurgical Engineering10
30 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.