รายชื่อนศ.
รายวิชา224361 : COMMUNICATION RESEARCH
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6070557 นางสาวสุจิตตรา ใจสอาด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
2 B6121686 นายเจษฎา อัตภูมิ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
3 B6122218 นายธนาธิป นวลงาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
4 B6122331 นางสาวกัญยาณี เทศผ่อง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
5 B6122812 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองไพร  INFORMATION SCIENCE10
6 B6122829 นายจตุภูมิ วงค์ประทุม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
7 B6122867 นางสาวมาณิศตา นามวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
8 B6123055 นางสาวนภสร ขจรเกียรติธำรง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
9 B6123123 นางสาวเกศินี ลาน้ำเที่ยง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
10 B6123130 นางสาวศิริลักษณ์ กิ่งชนะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
11 B6123147 นางสาวปนัสยา กรสูตรวงส์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
12 B6123154 นางสาวธารทิพย์ จินดากวี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
13 B6123161 นางสาวภัทร์ชญา จุลรัษเฐียร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
14 B6123192 นางสาวพิชญ์สินี สมผดุง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
15 B6123208 นางสาววรินยุพา บัวบานพร้อม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
16 B6123215 นางสาวสิรินภานาถ ใต้กิ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
17 B6123222 นางสาวชลดาภร ธีระคุณานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
18 B6123239 นางสาวปิยะฉัตร สารสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
19 B6123277 นางสาวดวงฤดี ฤทธิ์ดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
20 B6123284 นางสาวรัตติยากร บัวขาว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
21 B6123291 นายอัษฎาวุฒิ มูลรัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
22 B6123314 นายจีระวัฒน์ นะมา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
23 B6123321 นางสาวสโรชา ถมกิ่ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
24 B6123345 นางสาวปภัสสิริย์ ประโลมรัมย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
25 B6123390 นายปวเรศ ไตละนันทน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
26 B6123444 นางสาวธัญลักษณ์ สาทิสประภา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
27 B6123451 นายธีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
28 B6123482 นางสาวรสิกา เสนชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
29 B6123499 นางสาวกาญจนา ชมกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
30 B6123505 นางสาวฌัชฌา พรมมหาชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
31 B6123567 นายนพฤทธิ์ หอมดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
32 B6123581 นางสาวศนิ นิรัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
33 B6123611 นางสาวติยาภรณ์ ริงคณานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
34 B6134129 นางสาวนัชชา โบขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
35 B6134259 นายพงศธร พิมพาภรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
36 B6134273 นายพิทยา นิตย์ลาภ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
37 B6134280 นายไชยวัฒน์ คำลุน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
38 B6135362 นายกานต์ชนก มามะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
39 B6137199 นางสาวอัญธิการ์ มะลิรส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
40 B6137274 นางสาวฑีฆายุ อิทธิอังกูร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.