รายชื่อนศ.
รายวิชา214374 : COMPUTER BASED LEARNING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6070564 นายพีรภัทร ปิ่นเสริมศักดิ์  INFORMATION SCIENCE10
2 B6071202 นายธนชัย เกษศิริโยธิน  INFORMATION SCIENCE10
3 B6073404 นางสาวสุชัญญา โตสนั่น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
4 B6074104 นายชัยวัฒน์ ใบดำรงศักดิ์  INFORMATION SCIENCE10
5 B6074159 นายโกศวัต จำปามูล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
6 B6121693 นายธีระวัฒน์ เตชะวนกิจ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
7 B6121709 นางสาวเขมจิรา เนตรขันธ์  INFORMATION SCIENCE10
8 B6121716 นางสาวสุธาสินี สวยสม  INFORMATION SCIENCE10
9 B6121730 นางสาวณัฏฐธิดา จันทะวงค์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
10 B6121747 นางสาวจิราวรรณ หาญพนม  INFORMATION SCIENCE10
11 B6121754 นางสาวกวิสรา สงวนแสง  INFORMATION SCIENCE10
12 B6121761 นางสาวกชพร ชินสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE10
13 B6121792 นายสุรพันธ์ พลอยกระโทก  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
14 B6121808 นางสาวณัฏฐณิชา ภัทรคุณโชติพันธ์  INFORMATION SCIENCE10
15 B6121815 นายสหัสวรรษ ศิริโสดา  INFORMATION SCIENCE10
16 B6121839 นางสาวมนัสนันท์ มากไถล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
17 B6121884 นายธนัท เตชะวณิช  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
18 B6121914 นายรัฐศักดิ์ กมลวิริยะกุล  INFORMATION SCIENCE10
19 B6121921 นายวุฒิพงศ์ คุ้มพล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
20 B6121938 นายอานนท์ ศรีเกาะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
21 B6121945 นางสาวศุภาวีร์ ชัยหิรัญวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
22 B6121952 นางสาวธัญลักษณ์ เผยขุนทด  INFORMATION SCIENCE10
23 B6121969 นางสาวสุภัสสรา ดวงพล  INFORMATION SCIENCE10
24 B6121976 นางสาวชลิดา อินทร์ยก  INFORMATION SCIENCE10
25 B6121983 นายอริสรา อุ้มสิน  INFORMATION SCIENCE10
26 B6122003 นายอธิเบศ ศรีสุข  INFORMATION SCIENCE10
27 B6122027 นางสาวอริศรา พงษ์ชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE10
28 B6122041 นางสาวเนตรนภา กลีบจำปี  INFORMATION SCIENCE10
29 B6122072 นางสาวอัฉราภรณ์ เพ็งพล  INFORMATION SCIENCE10
30 B6122089 นายสุรชัย อาซิ  INFORMATION SCIENCE10
31 B6122096 นายมัชฌิมา ขวัญกลาง  INFORMATION SCIENCE10
32 B6122119 นางสาวสุทธิดา เหลืองอ่อน  INFORMATION SCIENCE10
33 B6122133 นายพฤทธาริน หลายพัฒน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
34 B6122140 นายกันต์ ศรีอินต๊ะ  INFORMATION SCIENCE10
35 B6122157 นายอนุสรณ์ ศรีภักดี  INFORMATION SCIENCE10
36 B6122164 นางสาวลักษิกา เหล่าภักดี  INFORMATION SCIENCE10
37 B6122188 นายชยุต อินทรพาณิชย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
38 B6122263 นางสาวณัฐฐินันท์ มีศิลป์  INFORMATION SCIENCE10
39 B6122270 นางสาวฐิติยา สุวรรณปัญญา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
40 B6122287 นางสาวณัชชา พิทักษ์ธีรังกูร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
41 B6122294 นางสาวกฤตติกา วรฤทัยทิพาพร  INFORMATION SCIENCE10
42 B6122300 นางสาวกุลภรณ์ มุลาลี  INFORMATION SCIENCE10
43 B6122317 นางสาวจุฬารัตน์ จงจิตกลาง  INFORMATION SCIENCE10
44 B6122324 นายฐิติวุฒิ พุ่มจันทร์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
45 B6122355 นางสาวดวงดาว ฉิ่งสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
46 B6122379 นายนันทวุฒิ ดวงแสง  INFORMATION SCIENCE10
47 B6122393 นางสาวแก้วตา ปังกระโทก  INFORMATION SCIENCE10
48 B6122409 นางสาวกิ่งแก้ว ศรสุข  INFORMATION SCIENCE10
49 B6122416 นางสาวพิชญ์สินี ค้อไผ่  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
50 B6122430 นายศุภกร ซิ่งเถียรตระกูล  INFORMATION SCIENCE10
51 B6122447 นางสาวณัฐชยา พิมพ์สวรรค์  INFORMATION SCIENCE10
52 B6122454 นายวิวรรธน์ การดี  INFORMATION SCIENCE10
53 B6122461 นายกันตภณ พุ่มพวง  INFORMATION SCIENCE10
54 B6122485 นายวีรพงษ์ เทียบเกาะ  INFORMATION SCIENCE10
55 B6122492 นางสาวนิติดา เชิดชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE10
56 B6122508 นายเกียรติคุณ วรรณทะมาศ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
57 B6122515 นายไวทยา ชาพล  INFORMATION SCIENCE10
58 B6122522 นางสาววรรณษา ตั้งชาติ  INFORMATION SCIENCE10
59 B6122539 นางสาวถิรดา ยศพลกานต์  INFORMATION SCIENCE10
60 B6122546 นางสาวปุณิกา ผาใหญ่  INFORMATION SCIENCE10
61 B6122560 นางสาวเพียงฝัน ทับแสง  INFORMATION SCIENCE10
62 B6122584 นายสิทธิโชค หมวดพล  INFORMATION SCIENCE10
63 B6122607 นางสาวกรกฎ นานอน  INFORMATION SCIENCE10
64 B6122621 นางสาวสุชานันท์ ถนอมศักดิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
65 B6122645 นายรวิพล วชิรญาโน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
66 B6122652 นายทศพล อิฐรัตน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
67 B6122669 นางสาวธาวิณี ศรีแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
68 B6122706 นายศุภกฤต สันต์สัมพันธ์กุล  INFORMATION SCIENCE10
69 B6122737 นางสาวรชยา พิลานนท์  INFORMATION SCIENCE10
70 B6122744 นางสาวพสุธร กันทรัพย์  INFORMATION SCIENCE10
71 B6122751 นางสาวรพีพร บวกโพธิ์  INFORMATION SCIENCE10
72 B6122768 นายเอกลักษณ์ สุขสำราญ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
73 B6122782 นางสาวสาธินี ส้มกลาง  INFORMATION SCIENCE10
74 B6122799 นายกฤษณะ มุ่งลือ  INFORMATION SCIENCE10
75 B6122805 นางสาวฐิติกา นิวินรัมย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
76 B6122829 นายจตุภูมิ วงค์ประทุม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
77 B6122843 นายกิตติภูมิ แสวงผล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
78 B6122850 นางสาวปฏิมาภรณ์ สุระพันธุ์  INFORMATION SCIENCE10
79 B6122867 นางสาวมาณิศตา นามวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
80 B6122911 นายอักวา มัศโอดี  INFORMATION SCIENCE10
81 B6122928 นางสาวณัฐกมลธ์ วงษารี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
82 B6122959 นายชานนท์ ศิลปธิวัฒน์  INFORMATION SCIENCE10
83 B6122980 นางสาวกันยารัตน์ ฉุยฉาย  INFORMATION SCIENCE10
84 B6122997 นายเทพนิมิตร ทิพย์พิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
85 B6123017 นางสาวชาลิสา คุณประสพ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
86 B6123024 นายวงศกร วิเศษเจริญไพศาล  INFORMATION SCIENCE10
87 B6123031 นางสาวบุษบา ประสาทไทย  INFORMATION SCIENCE10
88 B6123048 นางสาวปิยะธิดา ประทีปเกาะ  INFORMATION SCIENCE10
89 B6123055 นางสาวนภสร ขจรเกียรติธำรง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
90 B6123062 นายพงศธัช จำเริญ  INFORMATION SCIENCE10
91 B6123079 นายอนุสรณ์ เนาวลักษณ์  INFORMATION SCIENCE10
92 B6123086 นางสาวนรกมล อยู่พ่วง  INFORMATION SCIENCE10
93 B6123116 นายชนาธิป อุดมทวี  INFORMATION SCIENCE10
94 B6123147 นางสาวปนัสยา กรสูตรวงส์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
95 B6123178 นายภัทรพงศ์ แก้วยอด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
96 B6123185 นางสาวชนากานต์ กระชั้นกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
97 B6123239 นางสาวปิยะฉัตร สารสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
98 B6123246 นายอิทธิพล ศรชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
99 B6123253 นางสาวชุติมา เชื้อชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
100 B6123277 นางสาวดวงฤดี ฤทธิ์ดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
101 B6123321 นางสาวสโรชา ถมกิ่ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
102 B6123352 นายจิรายุ ศิริชัยคีรีโกศล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
103 B6123369 นางสาววิรวรรณ ภูมิพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
104 B6123406 นายสิทธิพันธ์ จันทมิฬ  INFORMATION SCIENCE10
105 B6123468 นางสาวสวรรณภรณ์ ตุลยธำรงกิจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
106 B6123475 นายกานต์ เพ็ชรงาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
107 B6123499 นางสาวกาญจนา ชมกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
108 B6123505 นางสาวฌัชฌา พรมมหาชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
109 B6123512 นางสาวอุมาพร อุทัยรัตน์เจริญ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
110 B6123529 นางสาวโชติกา จารุนิภาธนโชติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
111 B6123536 นางสาวภัทรพร เย็นท้วม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
112 B6123550 นายอภิเชษฐ์ ศรีวุฒิทรัพย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
113 B6130244 นางสาววราพรรณ วัฒนศิริสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
114 B6134020 นายธรรมรัตน์ ทรงดอน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
115 B6134044 นางสาววชิราภรณ์ ไขกัณหา  INFORMATION SCIENCE10
116 B6134068 นางสาวณัฐพร รัตนชาติชูวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
117 B6134082 นางสาวนันทิยา เฟื่องพวง  INFORMATION SCIENCE10
118 B6134112 นางสาวรัตนา เจนหัตถ์  INFORMATION SCIENCE10
119 B6134150 นายฐิติพงศ์ ขำดี  INFORMATION SCIENCE10
120 B6134181 นายธนวัฒน์ เชียรสินจิรกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
121 B6134211 นางสาวกชพร แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE10
122 B6134235 นายธีรภัทร สีหาราช  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
123 B6134242 นายอัมรินทร์ นาคประกอบ  INFORMATION SCIENCE10
124 B6134259 นายพงศธร พิมพาภรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
125 B6134280 นายไชยวัฒน์ คำลุน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
126 B6134334 นางสาวภัควิภา ศรีชนะ  INFORMATION SCIENCE10
127 B6135362 นายกานต์ชนก มามะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
128 B6137090 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE10
129 B6137113 นางสาวอาทิตยา จุลเวช  INFORMATION SCIENCE10
130 B6137120 นายพชร เฉลิมเล่า  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
131 B6137137 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
132 B6137144 นายจิรายุ ทักษิณ  INFORMATION SCIENCE10
133 B6137151 นายธีรทัศน์ ทิพย์อาสน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
134 B6137205 นายกษิดินทร์ ยอดแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
135 B6137274 นางสาวฑีฆายุ อิทธิอังกูร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.