รายชื่อนศ.
รายวิชา538417 : UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5813469 นายอัษฎา ปารีสร้อย  Geological Engineering10
2 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา  Geological Engineering10
3 B5906123 นางสาวภัทราพร หิรัญรัตน์  Geological Engineering10
4 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ  Geological Engineering10
5 B5910441 นางสาวณัฐชยา ชินแท่น  Geological Engineering10
6 B5911721 นายชยางกูร นันตา  Geological Engineering10
7 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี  Geological Engineering10
8 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์  Geological Engineering10
9 B5915705 นางสาวลลิดา สมานมิตร  Geological Engineering10
10 B5920990 นางสาวอัญชนา รังษีสม  Geological Engineering10
11 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง  Geological Engineering10
12 B5923410 นางสาวสายสุณีย์ มณีวงษ์  Geological Engineering10
13 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์  Geological Engineering10
14 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง  Geological Engineering10
15 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี  Geological Engineering10
16 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering10
17 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ  Geological Engineering10
18 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering10
19 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา  Geological Engineering10
20 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering10
21 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์  Geological Engineering10
22 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering10
23 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering10
24 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง  Geological Engineering10
25 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส  Geological Engineering10
26 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน  Geological Engineering10
27 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering10
28 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช  Geological Engineering10
29 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering10
30 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท  Geological Engineering10
31 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร  Geological Engineering10
32 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์  Geological Engineering10
33 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering10
34 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์  Geological Engineering10
35 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ  Geological Engineering10
36 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering10
37 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ  Geological Engineering10
38 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์  Geological Engineering10
39 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส  Geological Engineering10
40 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering10
41 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี  Geological Engineering10
42 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล  Geological Engineering10
43 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี  Geological Engineering10
44 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering10
45 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์  Geological Engineering10
46 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์  Geological Engineering10
47 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว  Geological Engineering10
48 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering10
49 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร  Geological Engineering10
50 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว  Geological Engineering10
51 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย  Geological Engineering10
52 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย  Geological Engineering10
53 B6103958 นายพันกร คงคูณ  Geological Engineering10
54 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์  Geological Engineering10
55 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน  Geological Engineering10
56 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ  Geological Engineering10
57 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ  Geological Engineering10
58 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล  Geological Engineering10
59 B6106898 นายวรวรรธน์ ตามไธสง  Geological Engineering10
60 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์  Geological Engineering10
61 B6107147 นางสาวสุกัญญา ถึงนอก  Geological Engineering10
62 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม  Geological Engineering10
63 B6108373 นายนิพันธ์ นิธโยธาน  Geological Engineering10
64 B6109462 นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบผล  Geological Engineering10
65 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม  Geological Engineering10
66 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก  Geological Engineering10
67 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ  Geological Engineering10
68 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์  Geological Engineering10
69 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก  Geological Engineering10
70 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล  Geological Engineering10
71 B6111045 นางสาวพรไพลิน พาสา  Geological Engineering10
72 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง  Geological Engineering10
73 B6111410 นางสาวกมลชนก เพ็งชัยภูมิ  Geological Engineering10
74 B6111588 นางสาวอารดิน แพงวิเศษ  Geological Engineering10
75 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว  Geological Engineering10
76 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์  Geological Engineering10
77 B6112332 นายรัชพล มิ่งขวัญ  Geological Engineering10
78 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง  Geological Engineering10
79 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร  Geological Engineering10
80 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ  Geological Engineering10
81 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ  Geological Engineering10
82 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย  Geological Engineering10
83 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ  Geological Engineering10
84 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์  Geological Engineering10
85 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร  Geological Engineering10
86 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู  Geological Engineering10
87 B6117245 นางสาวฐาปณี อนุญาโต  Geological Engineering10
88 B6117580 นายจอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์  Geological Engineering10
89 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ  Geological Engineering10
90 B6117788 นางสาวนฤมล อุประ  Geological Engineering10
91 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน  Geological Engineering10
92 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม  Geological Engineering10
93 B6130190 นางสาวเกวลี สมัครณรงค์  Geological Engineering10
94 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ  Geological Engineering10
95 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์  Geological Engineering10
96 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์  Geological Engineering10
97 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี  Geological Engineering10
98 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู  Geological Engineering10
99 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด  Geological Engineering10
100 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี  Geological Engineering10
101 B6135812 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.