รายชื่อนศ.
รายวิชา524208 : COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์  ChemE10
2 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์  ChemE40
3 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก  ChemE40
4 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก  ChemE10
5 B6025397 นายพงศธร ดาศรี  ChemE10
6 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม  ChemE10
7 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์  ChemE10
8 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส  ChemE10
9 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย  ChemE10
10 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน  ChemE10
11 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข  ChemE10
12 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์  ChemE10
13 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์  ChemE10
14 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู  ChemE10
15 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร  ChemE10
16 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ  ChemE10
17 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร  ChemE10
18 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง  ChemE10
19 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม  ChemE10
20 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน  ChemE10
21 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา  ChemE10
22 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี  ChemE10
23 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์  ChemE10
24 B6214494 นายไตรภพ จันรอด  ChemE10
25 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก  ChemE10
26 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย  ChemE10
27 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี  ChemE10
28 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม  ChemE10
29 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ  ChemE10
30 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์  ChemE10
31 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร  ChemE10
32 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา  ChemE10
33 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร  ChemE10
34 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น  ChemE10
35 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย  ChemE10
36 B6218386 นางสาวสุรัสวดี แก้วมุลตรี  ChemE10
37 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์  ChemE10
38 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ  ChemE10
39 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน  ChemE10
40 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง  ChemE10
41 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์  ChemE10
42 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา  ChemE10
43 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร  ChemE10
44 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ  ChemE10
45 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์  ChemE10
46 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม  ChemE10
47 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก  ChemE10
48 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา  ChemE10
49 B6236274 นายนพรัตน์ จันทศิลา  ChemE10
50 B6236397 นางสาววรธิดา พงษ์เพชร  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.