รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์  PE40
2 B5705009 นางสาวธีรภัทร์ นพสูรย์  Environmental Engineering40
3 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม  PE10
4 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
5 B5711956 นายปริญญา ศรีโพธิ์  TOOL ENGINEERING40
6 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล  PE10
7 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B5720859 นางสาวอัมฤทธิ์ตา สูงรัมย์  TOOL ENGINEERING10
9 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
10 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
11 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส  MAE10
12 B5821945 นางสาวศุทธนุช ตองติดรัมย์  PE40
13 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY40
14 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง  PE10
15 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering10
16 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี  PE10
17 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
18 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering10
19 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี  Environmental Engineering10
20 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering10
21 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด  PE10
22 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง  Environmental Engineering40
23 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง  PE10
24 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้  PE10
25 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร  Environmental Engineering10
26 B5909599 นายทศพร ภูชมศรี  Environmental Engineering40
27 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering10
28 B5911011 นายอภิศักดิ์ ส่งเสริม  Environmental Engineering40
29 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ  PE10
30 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering10
31 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
32 B5915057 นายหิรัญ ศรีวะรมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์  Environmental Engineering10
34 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering10
35 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์  PE10
36 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
37 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี  PE10
38 B5924981 นายชานนท์ ขจรล่า  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
39 B5928392 นางสาวณัฐพร คำแอ่ง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
40 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์  Environmental Engineering10
41 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE40
42 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย  PE40
43 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
44 B6003784 นางสาวแพรวพลอย รักพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
45 B6003982 นางสาวญาตาวี เทพเสนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
46 B6004330 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
47 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา  Automotive Engineering10
48 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
49 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering10
50 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง  PE10
51 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
52 B6008703 นายพรอานันต์ บุญคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
53 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์  Environmental Engineering10
54 B6010058 นายณัฐวุฒิ สืบสม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
55 B6011352 นางสาววิชุดา อินสุนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
56 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู  Agricultural and Food Engineering10
57 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
58 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering10
59 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
60 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering10
61 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering10
62 B6015091 นายชินดนัย เหมือนเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
63 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร  Agricultural and Food Engineering10
64 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง  Agricultural and Food Engineering10
65 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ  PE40
66 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
67 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
68 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ  Environmental Engineering10
69 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
70 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering10
71 B6022068 นายศุภกร ศุภเลิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY40
72 B6022334 นายภาณุพงศ์ พาริตา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
73 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง  PE10
74 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์  Environmental Engineering10
75 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
76 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering10
77 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์  PE10
78 B6026417 นายเทพทัต นุบาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
79 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร  Environmental Engineering10
80 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง  PE10
81 B6102784 นางสาวเอมมิกา กลอนกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
82 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่  Agricultural and Food Engineering10
83 B6103132 นายธนกร กิ่งโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
84 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
85 B6103316 นายกฤษดา เกษมศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
86 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering10
87 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
88 B6104016 นายพินิติ คงศิลา  Agricultural and Food Engineering10
89 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ  Agricultural and Food Engineering10
90 B6104443 นายพัฒนพงษ์ เคราะห์ดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
91 B6104634 นางสาวขนิษฐา เงาศรี  PE10
92 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล  Geological Engineering10
93 B6105884 นายศิวกร ชานนท์  Environmental Engineering10
94 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว  Environmental Engineering10
95 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE10
96 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล  Agricultural and Food Engineering10
97 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา  Metallurgical Engineering10
98 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี  PE10
99 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น  Geological Engineering10
100 B6106591 นายภูวเดช ดลประทีปต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
101 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
102 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี  PE10
103 B6108502 นางสาวลลิตา นุกาศรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
104 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง  Environmental Engineering10
105 B6110536 นายอนิวรรต พรหมบุตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
106 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย  Agricultural and Food Engineering10
107 B6112202 นางสาววราภรณ์ มาตรา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
108 B6113063 นางสาวสุธิณี รัตนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
109 B6113636 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชำนาญ  Agricultural and Food Engineering60
110 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
111 B6115937 นายวรวัชร สุนทรลิ้มศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
112 B6116019 นายวรวุฒิ สุมงคล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
113 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว  Environmental Engineering10
114 B6117801 นายพูนสิน เอกกาญจนกร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
115 B6118488 นายณัฐกันต์ จันทรกานตานนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
116 B6131401 นายรัชพล ภู่บุบผากาญจน  Environmental Engineering10
117 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา  Agricultural and Food Engineering10
118 B6132095 นางสาวจิราพรรณ รักษา  Agricultural and Food Engineering10
119 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์  PE10
120 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์  Geological Engineering10
121 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ  Geological Engineering10
122 B6136079 นายวงศกร โชติดี  Agricultural and Food Engineering10
123 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร  Environmental Engineering10
124 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ  Environmental Engineering10
125 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
126 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง  Agricultural and Food Engineering10
127 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง  Agricultural and Food Engineering10
128 B6201005 นายอัมรินทร์ หาญณรงค์  Geological Engineering10
129 B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
130 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม  Automotive Engineering10
131 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์  ME10
132 B6201418 นายสุทธิพงษ์ พฤทธิไพฑูรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
133 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน  Automotive Engineering10
134 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน  ME10
135 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด  Automotive Engineering10
136 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี  CE10
137 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี  Automotive Engineering10
138 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  Agricultural and Food Engineering10
139 B6202217 นายฐากูร ปาละวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
140 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา  Automotive Engineering10
141 B6203184 นายกฤตพร คมขำ  CE10
142 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี  Metallurgical Engineering10
143 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข  Agricultural and Food Engineering10
144 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ  Automotive Engineering10
145 B6209117 นางสาวปาริชาต เนาวฤทธิ์  Geological Engineering10
146 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
147 B6210656 นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ  Geological Engineering10
148 B6213299 นางสาวพิชญากร เพ็ชรขำ  Geological Engineering10
149 B6213336 นางสาวพิชญานิน ปิตาระเต  Automotive Engineering10
150 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ  ME10
151 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์  ME10
152 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์  CE10
153 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร  Automotive Engineering10
154 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล  Agricultural and Food Engineering10
155 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน  Automotive Engineering10
156 B6213787 นายกษิตนาถ รอดลือนาม  CE10
157 B6213886 นางสาวปทิตตา วาระเพียง  Geological Engineering10
158 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์  Automotive Engineering10
159 B6214067 นางสาวเพ็ญนภา ทองบอน  Geological Engineering10
160 B6214081 นายอภิวัฒน์ ชาญวิริยะตั้งสกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
161 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์  Automotive Engineering10
162 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย  Automotive Engineering10
163 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า  Automotive Engineering10
164 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง  ME10
165 B6214425 นางสาวกมลชนก ผาใหญ่  Geological Engineering10
166 B6214692 นายณัฐวุฒิ เข็มจีน  Geological Engineering10
167 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ  Automotive Engineering10
168 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ  Geological Engineering10
169 B6214852 นางสาวอารยา เทศทิพย์  Geological Engineering10
170 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค  CE10
171 B6215361 นางสาวศิริณญา จันทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
172 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย  Automotive Engineering10
173 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
174 B6215712 นางสาววิไลวรรณ จันทะนาม  Agricultural and Food Engineering10
175 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน  ME10
176 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง  Automotive Engineering10
177 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์  Automotive Engineering10
178 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร  Automotive Engineering10
179 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์  ME10
180 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม  ME10
181 B6216375 นางสาวชนัญชิดา แหลมทอง  Geological Engineering10
182 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง  Automotive Engineering10
183 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ  Automotive Engineering10
184 B6216566 นางสาวภาวิตา เปาะวัน  Geological Engineering10
185 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์  Automotive Engineering10
186 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ  CE10
187 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
188 B6216955 นายวาทกร โสขุมา  Automotive Engineering10
189 B6217099 นายธนิสรณ์ กอนกระโทก  Geological Engineering10
190 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน  ME10
191 B6217136 นายชูวิทย์ สุริยะ  Geological Engineering10
192 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี  Metallurgical Engineering10
193 B6217259 นางสาวกุลสตรี โสดาศรี  Geological Engineering10
194 B6217358 นางสาวชฎาภรณ์ คำสุขดี  Geological Engineering10
195 B6217433 นายปริญญา หมัดอะดัม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
196 B6217464 นายวรุฒ วงษ์วาท  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
197 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ  Geological Engineering10
198 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  ME10
199 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ  Automotive Engineering10
200 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช  Geological Engineering10
201 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี  CE10
202 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME10
203 B6218065 นางสาวพัชรินทร์ สีบุญเรือง  Geological Engineering10
204 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย  CE10
205 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน  Agricultural and Food Engineering10
206 B6218485 นายไม้ ธนรุจี  Automotive Engineering10
207 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
208 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง  Agricultural and Food Engineering10
209 B6218751 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีสงคราม  Geological Engineering10
210 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง  Automotive Engineering10
211 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน  Metallurgical Engineering10
212 B6218843 นางสาวชลธิชา เพชรจำรัส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
213 B6218850 นางสาวธัญญลักษณ์ อนุพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
214 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย  ME10
215 B6218898 นายภัทรพล ชุ่มพิมาย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
216 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี  Automotive Engineering10
217 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ  Agricultural and Food Engineering10
218 B6219390 นายพิชิต ตันเวียง  Automotive Engineering10
219 B6219406 นางสาวรุ่งนภา ปานสาลี  Geological Engineering10
220 B6219420 นายภควัฒน์ บุญใหญ่  Geological Engineering10
221 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering10
222 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME10
223 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง  Automotive Engineering10
224 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์  Automotive Engineering10
225 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ  Agricultural and Food Engineering10
226 B6220020 นายรุ่งโรจน์ บุตรเพชร์  Automotive Engineering10
227 B6220143 นายณัฐวุฒิ จันทะรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
228 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME10
229 B6220273 นางสาววิภากร เหมืองหม้อ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
230 B6220303 นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
231 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  ME10
232 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ  Automotive Engineering10
233 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์  Automotive Engineering10
234 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล  Automotive Engineering10
235 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ  Geological Engineering10
236 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์  Agricultural and Food Engineering10
237 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด  Agricultural and Food Engineering10
238 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา  Agricultural and Food Engineering10
239 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์  ME10
240 B6220792 นายอชิระ ศิริวงษ์  Geological Engineering10
241 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน  Automotive Engineering10
242 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์  Automotive Engineering10
243 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน  CE10
244 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์  CE10
245 B6221409 นายพงษ์ธร เทียมครบุรี  Automotive Engineering10
246 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก  Automotive Engineering10
247 B6221492 นายศิษฐกะ วิไล  Geological Engineering10
248 B6221515 นายณัฐปภัสร์ สิงห์ศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
249 B6221553 นายฐิติวัฒน์ นิลวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
250 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง  Geological Engineering10
251 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร  ME10
252 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์  Geological Engineering10
253 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง  Geological Engineering10
254 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง  Agricultural and Food Engineering10
255 B6222277 นายภคิน ไหมทิม  CE10
256 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ  ME10
257 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
258 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
259 B6222888 นายฑีฆายุ มาโยธา  Automotive Engineering10
260 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ  Automotive Engineering10
261 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล  Agricultural and Food Engineering10
262 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
263 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ  Automotive Engineering10
264 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า  ME10
265 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย  Automotive Engineering10
266 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน  Agricultural and Food Engineering10
267 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์  Agricultural and Food Engineering10
268 B6223939 นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล  Geological Engineering10
269 B6224073 นางสาวสิริยากร ซาตัน  Geological Engineering10
270 B6224165 นางสาวอมรรัตน์ ภูโททิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
271 B6224448 นายณกร ภิริรักษ์  Metallurgical Engineering10
272 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
273 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี  ME10
274 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
275 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ  Automotive Engineering10
276 B6225285 นางสาวสุภาพร สันตพลี  Automotive Engineering10
277 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  ME10
278 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน  Automotive Engineering10
279 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์  Automotive Engineering10
280 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  ME10
281 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร  Automotive Engineering10
282 B6225681 นายภาวิชญ์ อาภาทิพยานุกุล  Agricultural and Food Engineering10
283 B6225971 นายชัชวาล เนือนสกุล  Geological Engineering10
284 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก  Agricultural and Food Engineering10
285 B6226329 นายเมธา ระมั่งทอง  Geological Engineering10
286 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
287 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
288 B6226909 นางสาวชัญญานันท์ เปล่งศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
289 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
290 B6227074 นางสาวศิริญาพร วงค์ไชยา  Geological Engineering10
291 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา  Automotive Engineering10
292 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง  CE10
293 B6230456 นายภูมินทร์ เจ๊กภู่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
294 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย  Agricultural and Food Engineering10
295 B6230708 นางสาวมลฑิญา ธงชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
296 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน  Automotive Engineering10
297 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร  Automotive Engineering10
298 B6235734 นายศิรชัย พัฒน์ชนะ  Automotive Engineering10
299 B6235765 นายมงคล ยวงรัมย์  Automotive Engineering10
300 B6235833 นายสุรเชษฐ์ ไสชิต  Agricultural and Food Engineering10
301 B6235925 นางสาวภัคจิรา เข็มเพชร  Geological Engineering10
302 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด  Agricultural and Food Engineering10
303 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก  ME10
304 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล  Automotive Engineering10
305 B6237097 นางสาวปาณิสรา ผมงาม  Agricultural and Food Engineering10
306 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  Agricultural and Food Engineering10
307 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี  Agricultural and Food Engineering10
308 B6238636 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
309 B6335847 นายพลวัฒน์ บุญรอด  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.