รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล  Environmental Engineering40
2 B5709090 นางสาวภัทรวิจิตรา เล่าเรียน  TOOL ENGINEERING40
3 B5715589 นายพัดยศ สายรัตน์ ชื่นชม  Environmental Engineering40
4 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering10
5 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์  Environmental Engineering10
7 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
8 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก  Environmental Engineering40
10 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน  PE10
11 B5906536 นายรักเกียรติ สังข์ทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
12 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering10
13 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE10
14 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering10
15 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร  PE10
17 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา  Metallurgical Engineering10
18 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง  PE10
20 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส  PE10
21 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING60
22 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering60
23 B6010188 นายจิตรเทพ รัตนตระกูลเดชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering10
25 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร  Metallurgical Engineering10
26 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์  PE10
27 B6016951 นางสาวสุภาพร ท้าวไทยชนะ  PE10
28 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า  Environmental Engineering10
29 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง  Environmental Engineering40
30 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี  CE10
31 B6019266 นางสาวศรัณยา คงรักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
32 B6019488 นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ  Environmental Engineering10
33 B6021245 นางสาวพิชญธิดา สกุลวงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
34 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา  Environmental Engineering10
35 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
36 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME10
37 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
38 B6104313 นายพลากร คิดถูก  CE10
39 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย  Agricultural and Food Engineering10
40 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา  Metallurgical Engineering10
41 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ  Agricultural and Food Engineering10
42 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
43 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
44 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
45 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง  Agricultural and Food Engineering10
46 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร  Environmental Engineering10
47 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช  Environmental Engineering10
48 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ  Agricultural and Food Engineering10
49 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง  Agricultural and Food Engineering10
50 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา  Environmental Engineering10
51 B6136116 นายวรัชนน ดาผา  PE10
52 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  Environmental Engineering10
53 B6136581 นายคุณาภัส พานิล  Metallurgical Engineering10
54 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา  PE10
55 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี  ME10
56 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี  CE10
57 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่  Metallurgical Engineering10
58 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
59 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
60 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
61 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ  Metallurgical Engineering10
62 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
63 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน  Metallurgical Engineering10
64 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก  Metallurgical Engineering10
65 B6202460 นางสาวชนิภรณ์ เดตะอุต  Metallurgical Engineering10
66 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์  Metallurgical Engineering10
67 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส  Metallurgical Engineering10
68 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน  Metallurgical Engineering10
69 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
70 B6203122 นางสาวณัฐการต์ โตจีน  Geological Engineering10
71 B6203269 นายวงศกร สวัสดิโกมล  Metallurgical Engineering10
72 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
73 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน  Metallurgical Engineering10
74 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์  CE10
75 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี  CE10
76 B6210212 นายพัฒนศักดิ์ น้อยมะโน  CE10
77 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
78 B6213572 นายพิชัยยุทธ เซ็งมา  CE10
79 B6213589 นายณัฐนนท์ ฉลองกิตติศักดิ์  Metallurgical Engineering10
80 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
81 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม  CE10
82 B6213893 นางสาวกษมา ไวยเจริญ  Metallurgical Engineering10
83 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์  ME10
84 B6214753 นางสาวพรธิดา นาชอน  Metallurgical Engineering10
85 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน  Environmental Engineering10
86 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
87 B6215088 นางสาวจันทิมานันทน์ ยาวศิริ  Geological Engineering10
88 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา  PE10
89 B6215125 นายธนวัฒน์ ซาเสน  Geological Engineering10
90 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ  CE10
91 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
92 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด  Environmental Engineering10
93 B6215224 นางสาวปิยาภรณ์ สิงห์ไธสง  Metallurgical Engineering10
94 B6215750 นางสาวธัญภรณ์ ชาติเหิม  CE10
95 B6215811 นายเทวิน ทมธิแสง  Metallurgical Engineering10
96 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์  Environmental Engineering10
97 B6215859 นางสาวเกวลิน แก้วพิมาย  Metallurgical Engineering10
98 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
99 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น  Environmental Engineering10
100 B6216665 นางสาวอคิรา แสนมีมา  Metallurgical Engineering10
101 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน  CE10
102 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร  ME10
103 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ  Metallurgical Engineering10
104 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์  Metallurgical Engineering10
105 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์  Metallurgical Engineering10
106 B6217778 นายภานุพงศ์ สังพงษ์  Metallurgical Engineering10
107 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง  ME10
108 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง  Metallurgical Engineering10
109 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์  Metallurgical Engineering10
110 B6219413 นายดำรง ปัสเสน  CE10
111 B6219512 นางสาววริศรา วงค์สุพรรณ์  Geological Engineering10
112 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
113 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME10
114 B6220280 นางสาวพีรดา เรืองสุวรรณ  Metallurgical Engineering10
115 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME10
116 B6220686 นายคณิศร ดาวสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
117 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ  Metallurgical Engineering10
118 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี  Metallurgical Engineering10
119 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด  ME10
120 B6222178 นายนพรัตน์ โพธิ์กระสังข์  Metallurgical Engineering10
121 B6222321 นายพิธธวัช บุญล้อม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
122 B6222345 นางสาวศศิกานต์ ภูศิริต  Geological Engineering10
123 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม  Metallurgical Engineering10
124 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  ME10
125 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
126 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์  CE10
127 B6223717 นายพีรพัฒน์ สายพิน  Metallurgical Engineering10
128 B6223724 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์  Metallurgical Engineering10
129 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์  Metallurgical Engineering10
130 B6224233 นายจักริน ชัยวรรณ์  Metallurgical Engineering10
131 B6224394 นายพุฒิชัย ประสานรัตน์  CE10
132 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน  Metallurgical Engineering10
133 B6224974 นายพีช คอกพิมาย  Metallurgical Engineering10
134 B6225261 นายดนัยพัชร์ ประสานรัตน์  Metallurgical Engineering10
135 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
136 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์  CE10
137 B6225711 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์  Geological Engineering10
138 B6226220 นางสาวทักษพร ปอยมะเริง  Metallurgical Engineering10
139 B6226336 นายวีรากร สมรัตน์  Metallurgical Engineering10
140 B6226534 นายยุทธนา น้อยเมือง  Metallurgical Engineering10
141 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING60
142 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา  Metallurgical Engineering10
143 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
144 B6230722 นางสาวขนิษฐา พินองรัมย์  Metallurgical Engineering10
145 B6230807 นายอดิศร แซ่ลี  Metallurgical Engineering10
146 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
147 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering10
148 B6335618 นายบุญญฤทธิ์ กริ่งกลับ  Automotive Engineering10
149 B6336943 นายโยธิน วรรณสุข  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.