รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6123093 นายณัฐพงศ์ ยุวศิรินันท์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE10
3 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์  Environmental Engineering10
4 B5810536 นางสาวนุชรี ศรีแสง  ChemE10
5 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์  Metallurgical Engineering10
6 B5823291 นางสาววรรณรดา เดชสนธิ  CPE40
7 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE10
8 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด  Metallurgical Engineering40
9 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง  Environmental Engineering40
10 B5908158 นางสาวพสิกา ภู่ประดับตระกูล  Electronic Engineering10
11 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE10
12 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู  PE10
13 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering40
14 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE10
15 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา  ME10
16 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ  Metallurgical Engineering10
17 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล  IE40
18 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา  Environmental Engineering40
19 B6000974 นายวสันต์ วันยศ  Environmental Engineering40
20 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า  Metallurgical Engineering40
21 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด  Metallurgical Engineering40
22 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE40
23 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์  Environmental Engineering40
24 B6002763 นายณธีพัฒน์ ดิลกศักดิ์โกสิน  IE10
25 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ  IE10
26 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering10
27 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค  Metallurgical Engineering40
28 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล  Environmental Engineering40
29 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร  Metallurgical Engineering10
30 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering10
31 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน  IE40
32 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering10
33 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ  PE40
34 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ  IE40
35 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering10
36 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส  Electronic Engineering10
37 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์  ME40
38 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering10
39 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์  IE40
40 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย  ME10
41 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว  Environmental Engineering10
42 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์  IE10
43 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE10
44 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ  IE10
45 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์  Metallurgical Engineering10
46 B6112837 นายวายุ รอญศึก  Metallurgical Engineering10
47 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering10
48 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา  Environmental Engineering10
49 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  Environmental Engineering10
50 B6136901 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด  TCE10
51 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา  PE10
52 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง  Electronic Engineering10
53 B6335854 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.