รายชื่อนศ.
รายวิชา523452 : DIGITAL IMAGE PROCESSING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด  CPE10
2 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE10
3 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด  CPE10
4 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง  CPE10
5 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย  CPE10
6 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล  CPE10
7 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร  CPE10
8 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก  CPE10
9 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ  CPE10
10 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล  CPE10
11 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE10
12 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร  CPE10
13 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล  CPE10
14 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ  CPE10
15 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ  CPE10
16 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว  CPE10
17 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว  CPE10
18 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล  CPE10
19 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์  CPE10
20 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์  CPE10
21 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต  CPE10
22 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์  CPE10
23 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ  CPE10
24 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร  CPE10
25 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ  CPE10
26 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง  CPE10
27 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด  CPE10
28 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.