รายชื่อนศ.
รายวิชา526421 : ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6005511 นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING10
2 B6011840 นางสาวกุลณัฐ ปานพายับ  CERAMIC ENGINEERING10
3 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6114077 นายพีรพล วิมาลัย  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6116187 นางสาวศิรินิภา สูงสันเขต  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.