รายชื่อนศ.
รายวิชา214344 : BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6070564 นายพีรภัทร ปิ่นเสริมศักดิ์  INFORMATION SCIENCE10
2 B6071202 นายธนชัย เกษศิริโยธิน  INFORMATION SCIENCE10
3 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
4 B6074104 นายชัยวัฒน์ ใบดำรงศักดิ์  INFORMATION SCIENCE10
5 B6121709 นางสาวเขมจิรา เนตรขันธ์  INFORMATION SCIENCE10
6 B6121716 นางสาวสุธาสินี สวยสม  INFORMATION SCIENCE10
7 B6121747 นางสาวจิราวรรณ หาญพนม  INFORMATION SCIENCE10
8 B6121808 นางสาวณัฏฐณิชา ภัทรคุณโชติพันธ์  INFORMATION SCIENCE10
9 B6121815 นายสหัสวรรษ ศิริโสดา  INFORMATION SCIENCE10
10 B6121914 นายรัฐศักดิ์ กมลวิริยะกุล  INFORMATION SCIENCE10
11 B6121945 นางสาวศุภาวีร์ ชัยหิรัญวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
12 B6121969 นางสาวสุภัสสรา ดวงพล  INFORMATION SCIENCE10
13 B6121976 นางสาวชลิดา อินทร์ยก  INFORMATION SCIENCE10
14 B6121983 นายอริสรา อุ้มสิน  INFORMATION SCIENCE10
15 B6122027 นางสาวอริศรา พงษ์ชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE10
16 B6122041 นางสาวเนตรนภา กลีบจำปี  INFORMATION SCIENCE10
17 B6122072 นางสาวอัฉราภรณ์ เพ็งพล  INFORMATION SCIENCE10
18 B6122089 นายสุรชัย อาซิ  INFORMATION SCIENCE10
19 B6122096 นายมัชฌิมา ขวัญกลาง  INFORMATION SCIENCE10
20 B6122119 นางสาวสุทธิดา เหลืองอ่อน  INFORMATION SCIENCE10
21 B6122140 นายกันต์ ศรีอินต๊ะ  INFORMATION SCIENCE10
22 B6122157 นายอนุสรณ์ ศรีภักดี  INFORMATION SCIENCE10
23 B6122164 นางสาวลักษิกา เหล่าภักดี  INFORMATION SCIENCE10
24 B6122263 นางสาวณัฐฐินันท์ มีศิลป์  INFORMATION SCIENCE10
25 B6122294 นางสาวกฤตติกา วรฤทัยทิพาพร  INFORMATION SCIENCE10
26 B6122300 นางสาวกุลภรณ์ มุลาลี  INFORMATION SCIENCE10
27 B6122379 นายนันทวุฒิ ดวงแสง  INFORMATION SCIENCE10
28 B6122393 นางสาวแก้วตา ปังกระโทก  INFORMATION SCIENCE10
29 B6122409 นางสาวกิ่งแก้ว ศรสุข  INFORMATION SCIENCE10
30 B6122430 นายศุภกร ซิ่งเถียรตระกูล  INFORMATION SCIENCE10
31 B6122447 นางสาวณัฐชยา พิมพ์สวรรค์  INFORMATION SCIENCE10
32 B6122454 นายวิวรรธน์ การดี  INFORMATION SCIENCE10
33 B6122461 นายกันตภณ พุ่มพวง  INFORMATION SCIENCE10
34 B6122492 นางสาวนิติดา เชิดชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE10
35 B6122515 นายไวทยา ชาพล  INFORMATION SCIENCE10
36 B6122522 นางสาววรรณษา ตั้งชาติ  INFORMATION SCIENCE10
37 B6122546 นางสาวปุณิกา ผาใหญ่  INFORMATION SCIENCE10
38 B6122560 นางสาวเพียงฝัน ทับแสง  INFORMATION SCIENCE10
39 B6122607 นางสาวกรกฎ นานอน  INFORMATION SCIENCE10
40 B6122669 นางสาวธาวิณี ศรีแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
41 B6122706 นายศุภกฤต สันต์สัมพันธ์กุล  INFORMATION SCIENCE10
42 B6122737 นางสาวรชยา พิลานนท์  INFORMATION SCIENCE10
43 B6122744 นางสาวพสุธร กันทรัพย์  INFORMATION SCIENCE10
44 B6122751 นางสาวรพีพร บวกโพธิ์  INFORMATION SCIENCE10
45 B6122782 นางสาวสาธินี ส้มกลาง  INFORMATION SCIENCE10
46 B6122799 นายกฤษณะ มุ่งลือ  INFORMATION SCIENCE10
47 B6122850 นางสาวปฏิมาภรณ์ สุระพันธุ์  INFORMATION SCIENCE10
48 B6122911 นายอักวา มัศโอดี  INFORMATION SCIENCE10
49 B6122980 นางสาวกันยารัตน์ ฉุยฉาย  INFORMATION SCIENCE10
50 B6123024 นายวงศกร วิเศษเจริญไพศาล  INFORMATION SCIENCE10
51 B6123031 นางสาวบุษบา ประสาทไทย  INFORMATION SCIENCE10
52 B6123048 นางสาวปิยะธิดา ประทีปเกาะ  INFORMATION SCIENCE10
53 B6123062 นายพงศธัช จำเริญ  INFORMATION SCIENCE10
54 B6123079 นายอนุสรณ์ เนาวลักษณ์  INFORMATION SCIENCE10
55 B6123086 นางสาวนรกมล อยู่พ่วง  INFORMATION SCIENCE10
56 B6123406 นายสิทธิพันธ์ จันทมิฬ  INFORMATION SCIENCE10
57 B6134044 นางสาววชิราภรณ์ ไขกัณหา  INFORMATION SCIENCE10
58 B6134068 นางสาวณัฐพร รัตนชาติชูวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
59 B6134082 นางสาวนันทิยา เฟื่องพวง  INFORMATION SCIENCE10
60 B6134105 นายวีรภัทร ขามผลา  INFORMATION SCIENCE10
61 B6134150 นายฐิติพงศ์ ขำดี  INFORMATION SCIENCE10
62 B6134211 นางสาวกชพร แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE10
63 B6134242 นายอัมรินทร์ นาคประกอบ  INFORMATION SCIENCE10
64 B6134334 นางสาวภัควิภา ศรีชนะ  INFORMATION SCIENCE10
65 B6137090 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE10
66 B6137113 นางสาวอาทิตยา จุลเวช  INFORMATION SCIENCE10
67 B6137137 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
68 B6137144 นายจิรายุ ทักษิณ  INFORMATION SCIENCE10
69 B6137205 นายกษิดินทร์ ยอดแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.