รายชื่อนศ.
รายวิชา601107 : CELL BIOLOGY AND BASIC MEDICAL SCIENCE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6228354 นางสาวลัดดาวัลย์ นาคนาคา  DOCTOR OF MEDICINE10
2 B6301873 นางสาวจิณัฐตา แสงเพชร  DOCTOR OF MEDICINE10
3 B6301880 นางสาวชญาดา บำรุงไทย  DOCTOR OF MEDICINE10
4 B6313845 นางสาวนันทรัตน์ เกรียงเกษม  DOCTOR OF MEDICINE10
5 B6313852 นางสาวกรกวี ประไพวัชรพันธ์  DOCTOR OF MEDICINE10
6 B6313869 นายวรพงษ์ กลีบแก้ว  DOCTOR OF MEDICINE10
7 B6313876 นายสังขกร ดวงใจดี  DOCTOR OF MEDICINE10
8 B6313883 นางสาวพฤกษา ตันจินดาประทีป  DOCTOR OF MEDICINE10
9 B6313890 นางสาวสุทธิลักษณ์ จรรยาศิริ  DOCTOR OF MEDICINE10
10 B6313906 นางสาวลักษิกา บัวแย้ม  DOCTOR OF MEDICINE10
11 B6313913 นายพิชญุตม์ สายเชื้อ  DOCTOR OF MEDICINE10
12 B6313920 นางสาวศุภลักษณ์ ทองตันไตรย์  DOCTOR OF MEDICINE10
13 B6313937 นางสาวปรมาภรณ์ แก้วสุจริต  DOCTOR OF MEDICINE10
14 B6313944 นายเจฎไช ถิระธรรมกิจ  DOCTOR OF MEDICINE10
15 B6313951 นางสาวนารยา นวนงาม  DOCTOR OF MEDICINE10
16 B6313968 นายไชยศิริ โอษฐ์งาม  DOCTOR OF MEDICINE10
17 B6313975 นางสาวนันทพร ชาวประโคน  DOCTOR OF MEDICINE10
18 B6313982 นายณัชพงศ์ เย็นเสมอ  DOCTOR OF MEDICINE10
19 B6313999 นายแทน ยะไวทย์  DOCTOR OF MEDICINE10
20 B6314002 นายธนกร ตรองพาณิชย์  DOCTOR OF MEDICINE60
21 B6314019 นายญาณพัฒน์ ตั้งขจรโกศล  DOCTOR OF MEDICINE10
22 B6314026 นางสาวศุภกานต์ พยัฆษา  DOCTOR OF MEDICINE10
23 B6314033 นางสาวดัลลัชวรรณ บุญสอน  DOCTOR OF MEDICINE10
24 B6314040 นางสาววันสุ หิรัญเกิด  DOCTOR OF MEDICINE10
25 B6314057 นางสาวณัฐธยาน์ เกษร  DOCTOR OF MEDICINE10
26 B6314064 นางสาวมฆวัน จัตุกูล  DOCTOR OF MEDICINE10
27 B6314071 นางสาวศิรดา พงศ์สมัย  DOCTOR OF MEDICINE10
28 B6314088 นางสาวสุวิชาดา ดวงลูกแก้ว  DOCTOR OF MEDICINE10
29 B6314101 นางสาวอรธิดา งอกนาวัง  DOCTOR OF MEDICINE10
30 B6314118 นายชวิศ ชำนาญเนาว์  DOCTOR OF MEDICINE10
31 B6314132 นางสาวณัฐธยาน์ ตัณศุภศิริเวช  DOCTOR OF MEDICINE10
32 B6314149 นางสาวปิณฑิรา ภัททิยไพบูลย์  DOCTOR OF MEDICINE10
33 B6314156 นางสาวนงณภัส ข่ายภูเขียว  DOCTOR OF MEDICINE10
34 B6314163 นางสาวณิชาภัทร ไชยศรีษะ  DOCTOR OF MEDICINE10
35 B6314170 นางสาวญาณิศา พุฒิดำรง  DOCTOR OF MEDICINE10
36 B6314187 นางสาวปุญญิศา เอี่ยมภูงา  DOCTOR OF MEDICINE10
37 B6320072 นายพีรพัฒน์ ประถมปัทมะ  DOCTOR OF MEDICINE10
38 B6320089 นางสาวจิดาภา นาคะวงค์  DOCTOR OF MEDICINE10
39 B6320096 นางสาวธันยพร ทองสุขใส  DOCTOR OF MEDICINE10
40 B6320102 นางสาวศิญาภัสร์ สิริพิริยะพร  DOCTOR OF MEDICINE10
41 B6320119 นางสาวจิตติกานต์ พิมพ์น้อย  DOCTOR OF MEDICINE10
42 B6320126 นายธัญญธร รอดรังษี  DOCTOR OF MEDICINE10
43 B6320133 นายปุณยวีร์ แก่นสา  DOCTOR OF MEDICINE10
44 B6320140 นายปุณณวิช ภาษิต  DOCTOR OF MEDICINE10
45 B6320157 นายธีร เบ้าสาทร  DOCTOR OF MEDICINE10
46 B6320164 นางสาวเบญญาภา คุ้มภัย  DOCTOR OF MEDICINE10
47 B6320171 นายคณิน พิริยาพิทักษ์ภรณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
48 B6320188 นางสาวกัญญาพัชร การสูงเนิน  DOCTOR OF MEDICINE10
49 B6320195 นางสาวศรัญธมน วีรศรัณย์  DOCTOR OF MEDICINE10
50 B6320201 นางสาวปิยะพร รัตนเมธาโกศล  DOCTOR OF MEDICINE10
51 B6320218 นายกฤษณะ เล็งหา  DOCTOR OF MEDICINE10
52 B6320225 นายนาวี ดิเรกชัย  DOCTOR OF MEDICINE10
53 B6320232 นายปุณยวีร์ บูรณ์เจริญ  DOCTOR OF MEDICINE10
54 B6320249 นางสาวกรกุล หมอกชัย  DOCTOR OF MEDICINE10
55 B6320256 นายศาสตราวุธ รุ่งเรือง  DOCTOR OF MEDICINE10
56 B6320263 นางสาวอาทิติยาภรณ์ เจริญพันธุวงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
57 B6320270 นายเรืองวิทย์ คำชมภู  DOCTOR OF MEDICINE10
58 B6320287 นางสาววราภรณ์ อินธิโช  DOCTOR OF MEDICINE10
59 B6320294 นางสาวมาริสา ยนต์สถิตย์กุล  DOCTOR OF MEDICINE10
60 B6320300 นายภูธนะ ชาครนิธิพงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
61 B6320317 นางสาวรมิตา อรุณเพลิด  DOCTOR OF MEDICINE10
62 B6324759 นางสาวสุพิชฌาย์ ศิริเกรียงไกร  DOCTOR OF MEDICINE10
63 B6324766 นางสาวเจน โพนนอก  DOCTOR OF MEDICINE10
64 B6324773 นางสาวภูริชญา ดิเรกศิลป์  DOCTOR OF MEDICINE10
65 B6324780 นางสาวณปภัช หงษ์พรม  DOCTOR OF MEDICINE10
66 B6324797 นางสาวนารา สุขอุดม  DOCTOR OF MEDICINE10
67 B6324803 นางสาวพิชามญชุ์ ศรีแก้ว  DOCTOR OF MEDICINE10
68 B6324810 นางสาวณัฐกมล คุณมาศ  DOCTOR OF MEDICINE10
69 B6324827 นายธนภัทร์ สันธนาคร  DOCTOR OF MEDICINE10
70 B6324834 นายณัฐสิทธิ์ แก่งทองหลาง  DOCTOR OF MEDICINE10
71 B6324841 นางสาวพีชานิกา ทำสวน  DOCTOR OF MEDICINE10
72 B6324858 นางสาวถิรดารัตน์ อัครไชยสิทธิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
73 B6324865 นางสาวธนภรณ์ ราชศิลา  DOCTOR OF MEDICINE10
74 B6324872 นายธีรภัทร หุมสิน  DOCTOR OF MEDICINE10
75 B6324889 นางสาววนิดา แช่มฉิมพลี  DOCTOR OF MEDICINE10
76 B6324896 นางสาวปวิชญา งอกนาวัง  DOCTOR OF MEDICINE10
77 B6324902 นายกฤตพณ พร้อมจะบก  DOCTOR OF MEDICINE10
78 B6324919 นางสาวมณิสรา แตงกระโทก  DOCTOR OF MEDICINE10
79 B6324926 นางสาวรามาวดี กุยรัมย์  DOCTOR OF MEDICINE10
80 B6330132 นายพงศพัศ วงค์ต่อม  DOCTOR OF MEDICINE10
81 B6330149 นางสาวอติภา จุฑมาตยางกูร  DOCTOR OF MEDICINE10
82 B6330156 นางสาวสิริกร วัฒน์ธนาภินันท์  DOCTOR OF MEDICINE10
83 B6330163 นางสาวพิมพ์พิชชา มูลศาสตร์  DOCTOR OF MEDICINE10
84 B6330170 นางสาวปรีชญา สุวรรณพงษ์กร  DOCTOR OF MEDICINE10
85 B6330187 นายนริศ ผดุงพัฒนากูล  DOCTOR OF MEDICINE10
86 B6330194 นางสาวพิชญานันท์ บุตรภักดีธรรม  DOCTOR OF MEDICINE10
87 B6330200 นางสาวรุ้งเรือนฟ้า หนูปัทยา  DOCTOR OF MEDICINE10
88 B6330224 นายนคเรศ ขัตติยะนนท์  DOCTOR OF MEDICINE10
89 B6330231 นางสาวธัญญธิดา คงสบาย  DOCTOR OF MEDICINE10
90 B6331320 นางสาวพรพิชา มงคลเดชคุณ  DOCTOR OF MEDICINE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.