รายชื่อนศ.
รายวิชา522394 : TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6004217 นางสาวกนกวรรณ ขันประกอบ  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6005825 นางสาวธนัญญา ทิพย์เนตร  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6008277 นางสาวกฤติพร พึ่งสมบัติ  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6019563 นายจุลศักดิ์ รักสกุลพิวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6024413 นายเวทย์วิวัฒน์ ชื่อดำรงรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6026103 นายสรวิศ คงศรี  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6026431 นายชนินทร์ อักษร  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6100018 นางสาวนุชนาถ ปานทอง  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6100032 นายณัฐพล ไชยศรี  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6102814 นางสาวธัชนิตา กล้าแท้  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6103408 นางสาวกัลยาณี แก่นท้าว  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6104023 นางสาวนิชาดา คงสกุล  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6104405 นางสาววาสนา คุ้มตะบุตร  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6104542 นายเปรมศักดิ์ ไค่นุ่นกา  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6104948 นางสาวขวัญนภา จันทร์ยวง  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6105556 นางสาวณัฐธิยา ฉับจันทึก  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6105617 นางสาวบุญธิชา เฉลิมพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6105662 นางสาวสุพิชชญา ชนะงาม  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6105754 นางสาวสุมิตรา ชัยจำ  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6105860 นายวศิณ ชาญปรีชารัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6106409 นางสาวอรณิชา ไชยรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6106904 นายอมรวัฒน์ ตามา  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6106966 นางสาวทิพย์วรินทร เตชิดปัณณวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6107277 นายจิรพงษ์ ทองคู่  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6107383 นางสาวขนิษฐา ทองระเริง  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6107413 นางสาวเนธิญา ทองสุทธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6107833 นางสาวธนาพร โทนสิมมา  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6108595 นางสาววรรณวิสา แนมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6108724 นางสาวรุ่งนภา บัวดอก  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6109233 นางสาวนิลาวัลย์ บุตรศรีภูมิ  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6109301 นางสาวกัญญาณัฐ บุริงาม  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6109578 นายธนัตถ์ ประสานเสียง  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6110772 นางสาวภควพร พ่วงทอง  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6110857 นางสาวศุภาพิชญ์ พัฒนาคม  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6111182 นางสาวธิติญา พิรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6111212 นางสาวชุติกาญจน์ พึ่งเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6111267 นางสาวณัฐพร พุทธรักษา  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6112028 นายอดิเทพ มลิพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6112271 นางสาวณัฐณิชา มาลัยทอง  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6113612 นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์เดช  Transportation And Logistics Engineering10
41 B6113841 นางสาวโชติกา วะชุม  Transportation And Logistics Engineering10
42 B6114329 นางสาววนิชชา ศรีเทศน์  Transportation And Logistics Engineering10
43 B6116101 นายณฐพงศ์ สุวรรณมุกต์  Transportation And Logistics Engineering10
44 B6116934 นายวีรศักดิ์ หอมขจร  Transportation And Logistics Engineering10
45 B6116965 นางสาวณิชานุช หอมเนียม  Transportation And Logistics Engineering10
46 B6117627 นายธนพล อุดมรัตนโยธิน  Transportation And Logistics Engineering10
47 B6118105 นางสาวกมลชนก ผิวงาม  Transportation And Logistics Engineering10
48 B6131296 นายพรพรหม พรหมปัญญา  Transportation And Logistics Engineering10
49 B6131333 นายศุภวิชญ์ อุดมศักดิ์  Transportation And Logistics Engineering10
50 B6132392 นางสาวปุณยนุช เพ็ญหนู  Transportation And Logistics Engineering10
51 B6136635 นายจารุวิชญ์ เฟืองสกุลโรจน์  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.