รายชื่อนศ.
รายวิชา322313 : POSTHARVEST TECHNOLOGY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6123697 นายชลธิศ พึ่งโคกสูง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6123741 นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6123765 นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6123796 นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6123918 นางสาวศุจิกาญจน์ พิมใจ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6123932 นายสหรัฐ ยวงทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6123970 นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6124038 นางสาววริสรา ตราเงิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6124113 นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6124182 นางสาวอภิสรา เสริมชื่อ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6124212 นางสาวณัฐวดี เจริญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6124236 นายณัฐพล ธรรมรักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6124243 นางสาวกิตติมาภรณ์ สินประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6124250 นางสาววิมลฉัตร กองเกิด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6124274 นางสาววรณัน พระรัตนตรัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6124298 นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6124304 นางสาวเมษิณี เข็มทิพย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6124328 นางสาวปณิดา วรรณโสภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6124366 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6124502 นางสาวสิณห์ฤทัย รักงาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6124564 นายชโรธร ผิวศิริ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6124632 นายชนสรณ์ รัตนสุภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6133481 นายศุภกรชัย พรมนิวาส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6337339 นางสาวธัญญารัตน์ ธนันโชติอนันต์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.