รายชื่อนศ.
รายวิชา333343 : AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6125868 นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
2 B6126018 นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
3 B6126070 นางสาววิภาวี ลุนอุบล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
4 B6200688 นางสาวภัทราวดี นกกาศักดิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
5 B6207137 นางสาวกตัญญุตา กิ่งโคกกรวด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
6 B6207151 นายวสุ แฝงด่านกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
7 B6207168 นายรุ่งโรจน์ เชิดโกทา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
8 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
9 B6207274 นางสาวธนนันท์ ศรีสร้อย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
10 B6207298 นางสาวสุธิดา วิจบ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
11 B6207304 นางสาวกุสุมา พนาจันทร์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
12 B6210090 นางสาวธัญลักษณ์ เจียกกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
13 B6227401 นางสาวสุภาวดี นิติสุข  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
14 B6231170 นางสาวกมลวรรณ แสไพศาล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
15 B6231200 นางสาวณัฏฐณิชา สังสกฤษณ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
16 B6231217 นางสาวณัฐวดี รุ่งวิถีชัยพร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
17 B6234683 นางสาวจิรัชญา เชื้อพหล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
18 B6234720 นายพิชิตชัย กุยหมื่นไวย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
19 B6236663 นายสุรวินท์ วรรณพงษ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
20 B6236830 นางสาวรสิกา หินศิลา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
21 B6236847 นางสาวลลิตา จันทร์วาน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
22 B6239381 นางสาววันวิสา สวายพล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
23 B6239398 นายพรพงศ์ ผดุงเกียรติพงศ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.