รายชื่อนศ.
รายวิชา585207 : FLUID MECHANICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6118785 นายจิรัฏติ กันยามาศ  Mechanical Engineering10
2 B6118839 นายอรรถวรรษ เกริ่นกระโทก  Mechanical Engineering10
3 B6118846 นางสาวนารากร เกิดทรัพย์  Petrochemical and Polymer Engineering10
4 B6118853 นายอรรณวินทร์ เคนวิเศษ  Mechanical Engineering10
5 B6118860 นายเมธาวุฒิ จันทร์โพธิ์  Mechanical Engineering10
6 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์  Mechanical Engineering10
7 B6119119 นางสาวเจริย ฤกษ์โสภา  Mechanical Engineering10
8 B6119218 นายชลสิทธิ์ สุริโย  Mechanical Engineering10
9 B6201968 นายกฤษณพงษ์ ศิลาพงษ์  Mechanical Engineering10
10 B6203443 นางสาวสุกัลญา แสนรมย์  Mechanical Engineering10
11 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์  Mechanical Engineering10
12 B6209643 นางสาวปุญยานุช นันท์จันทึก  Petrochemical and Polymer Engineering10
13 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ  Mechanical Engineering10
14 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์  Mechanical Engineering10
15 B6209742 นายนัทธพงศ์ ตรีสกุล  Mechanical Engineering10
16 B6209759 นางสาวภัคพิชา ศรีสัตย์รสนา  Petrochemical and Polymer Engineering10
17 B6209766 นายรวิภาส แช่มชูกลิ่น  Mechanical Engineering10
18 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง  Mechanical Engineering10
19 B6209810 นายไตรรัตน์ ปานทองเสม  Mechanical Engineering10
20 B6209865 นางสาวรัตนาวดี หัวสระน้อย  Petrochemical and Polymer Engineering10
21 B6229993 นางสาวธัญวรัตน์ บุญเกิด  Petrochemical and Polymer Engineering10
22 B6230005 นายสุพิชญ์ชา แถมพร  Mechanical Engineering10
23 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร  Petrochemical and Polymer Engineering10
24 B6230050 นายสันต์ติวุธ ศรีเลิศ  Mechanical Engineering10
25 B6234249 นางสาวจุฑามาศ วันทอง  Mechanical Engineering10
26 B6234256 นายทิวากร บุญจันทร์ศรี  Petrochemical and Polymer Engineering10
27 B6234393 Mr.MENGKONG LOR  Mechanical Engineering10
28 B6234409 Mr.PUTHIREACH SARI  Mechanical Engineering10
29 B6234416 Mr.Long Mengly  Mechanical Engineering10
30 B6234423 Mr.Sisamone Phongthavongsa  Mechanical Engineering10
31 B6234485 Mr.PISETH THORNG  Petrochemical and Polymer Engineering10
32 B6234508 Ms.SOPHEAKNEAT EM  Mechanical Engineering10
33 B6234515 Ms.LIYEAN SOEUN  Mechanical Engineering10
34 B6234522 Mr.PHOUBANE CHON ALOUNE  Mechanical Engineering10
35 B6234539 Mr.ROTANAK VISAL SOK TEP  Mechanical Engineering10
36 B6234546 Mr.PHIROM BOUN  Petrochemical and Polymer Engineering10
37 B6234553 Ms.SOK HOUNG LENG  Petrochemical and Polymer Engineering10
38 B6234560 Mr.SOPHEAK PAO  Petrochemical and Polymer Engineering10
39 B6236441 นายธนปกรณ์ ลินดาวรรณ  Mechanical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.