รายชื่อนศ.
รายวิชา524315 : CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด  ChemE40
2 B5902118 นายกิตติพงศ์ วงศ์สมานมิตร  ChemE10
3 B5903214 นางสาวฐติกาญจน์ คงกรุด  ChemE10
4 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์  ChemE10
5 B5909247 นางสาวธันยมัย มาแดง  ChemE10
6 B5911950 นางสาวฮัฟเซาะห์ โละมะ  ChemE40
7 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม  ChemE10
8 B5914968 นางสาวญาณิศา ผาสุข  ChemE40
9 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์  ChemE10
10 B5921928 นางสาวศรินธร ชูรอด  ChemE10
11 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี  ChemE10
12 B5925575 นายปองพล เกิดด้วง  ChemE40
13 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์  ChemE10
14 B6003562 นายภาณุวัฒน์ อังกาบ  ChemE10
15 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ  ChemE10
16 B6005016 นางสาวณัฐชยา มั่นใจ  ChemE10
17 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่  ChemE10
18 B6008093 นายปรีชา บัวทอง  ChemE10
19 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี  ChemE10
20 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ  ChemE10
21 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา  ChemE10
22 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE10
23 B6013752 นายภูวดล พันธ์พุฒ  ChemE10
24 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข  ChemE10
25 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ  ChemE10
26 B6021573 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิโช  ChemE40
27 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร  ChemE10
28 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์  ChemE10
29 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก  ChemE10
30 B6025359 นายกิตติ สีแพงมล  ChemE10
31 B6025397 นายพงศธร ดาศรี  ChemE10
32 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม  ChemE10
33 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม  ChemE10
34 B6026677 นายนนทวัฒน์ รำมะนา  ChemE40
35 B6027483 นางสาวสุธาสินี ทองดวง  ChemE10
36 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี  ChemE10
37 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท  ChemE10
38 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต  ChemE10
39 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ  ChemE10
40 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข  ChemE10
41 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน  ChemE10
42 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน  ChemE10
43 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์  ChemE10
44 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน  ChemE10
45 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ  ChemE10
46 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล  ChemE10
47 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์  ChemE10
48 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์  ChemE10
49 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง  ChemE10
50 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก  ChemE10
51 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง  ChemE10
52 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ  ChemE10
53 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง  ChemE10
54 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม  ChemE10
55 B6110864 นายอนวัช พัฒนาภรณ์  ChemE10
56 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE10
57 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน  ChemE10
58 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง  ChemE10
59 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก  ChemE10
60 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต  ChemE10
61 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน  ChemE10
62 B6113865 นายจักรี วังหอม  ChemE10
63 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ  ChemE10
64 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท  ChemE10
65 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์  ChemE10
66 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ  ChemE10
67 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว  ChemE10
68 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ  ChemE10
69 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน  ChemE10
70 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา  ChemE10
71 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ  ChemE10
72 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย  ChemE10
73 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี  ChemE10
74 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล  ChemE10
75 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย  ChemE10
76 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที  ChemE10
77 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.