รายชื่อนศ.
รายวิชา524208 : COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902118 นายกิตติพงศ์ วงศ์สมานมิตร  ChemE10
2 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE10
3 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย  ChemE10
4 B5911950 นางสาวฮัฟเซาะห์ โละมะ  ChemE40
5 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม  ChemE10
6 B5921928 นางสาวศรินธร ชูรอด  ChemE10
7 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ  ChemE10
8 B6005016 นางสาวณัฐชยา มั่นใจ  ChemE10
9 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด  ChemE10
10 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม  ChemE10
11 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี  ChemE10
12 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง  ChemE10
13 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง  ChemE10
14 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก  ChemE10
15 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา  ChemE10
16 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์  ChemE10
17 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์  ChemE10
18 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง  ChemE10
19 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง  ChemE10
20 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง  ChemE10
21 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก  ChemE10
22 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน  ChemE10
23 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร  ChemE10
24 B6113735 นางสาวอิศริยา วรรณจักร์  ChemE10
25 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น  ChemE10
26 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก  ChemE10
27 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง  ChemE10
28 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่  ChemE10
29 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์  ChemE10
30 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์  ChemE10
31 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท  ChemE10
32 B6116835 นายปิยะมินทร์ หลักคำ  ChemE10
33 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ  ChemE10
34 B6118433 นายณัฐพงษ์ แกล้วทะนง  ChemE10
35 B6118471 นางสาวนภัทร โคกสีนอก  ChemE10
36 B6130619 นายวุฒิชัย ไกรนอก  ChemE10
37 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี  ChemE10
38 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ  ChemE10
39 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล  ChemE10
40 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล  ChemE10
41 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย  ChemE10
42 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค  ChemE10
43 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี  ChemE10
44 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์  ChemE10
45 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา  ChemE10
46 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ  ChemE10
47 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์  ChemE10
48 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา  ChemE10
49 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข  ChemE10
50 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์  ChemE10
51 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร  ChemE10
52 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด  ChemE10
53 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง  ChemE10
54 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น  ChemE10
55 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด  ChemE10
56 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์  ChemE10
57 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี  ChemE10
58 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง  ChemE10
59 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์  ChemE10
60 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์  ChemE10
61 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ  ChemE10
62 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก  ChemE10
63 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก  ChemE10
64 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล  ChemE10
65 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง  ChemE10
66 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ  ChemE10
67 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์  ChemE10
68 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.