รายชื่อนศ.
รายวิชา104105 : FUNDAMENTAL GENETICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6312695 นายวสุ ทองศรี  BIOLOGY10
2 B6312718 นายกิตติธัช มูลนานัด  BIOLOGY10
3 B6312732 นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์  BIOLOGY10
4 B6312756 นางสาวสิตา เชิดชูธีรกุล  BIOLOGY10
5 B6312787 นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์  BIOLOGY10
6 B6312862 นางสาวปภัสรินทร์ เหล่าเขตรกิจ  BIOLOGY10
7 B6312879 นางสาวสุชัญญา สมรูป  BIOLOGY60
8 B6312909 นางสาวอธิศปภา พลอำนวย  BIOLOGY10
9 B6319663 นางสาวสุนิสา รสหอม  BIOLOGY10
10 B6319694 นางสาวอนุธิดา ถ้ำพุดซา  BIOLOGY10
11 B6319717 นางสาวชลธิกาล ธิเขียว  BIOLOGY10
12 B6320829 นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น  BIOLOGY10
13 B6320836 นางสาวพนัสวรรณ บุตตะคาม  BIOLOGY10
14 B6320843 นางสาวภิญญดา ชินเนหันหา  BIOLOGY60
15 B6329402 นางสาวมนัสนันทน์ พลแสน  BIOLOGY10
16 B6329419 นางสาวสุวีรยา เสนาพงษ์พิทักษ์  BIOLOGY10
17 B6329440 นางสาวพรรณปพร สว่างนอก  BIOLOGY10
18 B6329495 นางสาวปิยะธิดา แซ่โจว  BIOLOGY10
19 B6331351 นางสาวพราวพุทธ ภูมิรัชธรรม  BIOLOGY10
20 B6334598 นายปุณณกันต์ ขาวประภา  BIOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.