รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม15
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5952991 นายชนินทร สังคะรักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5953271 นางสาวณารตา รัตนกุลพัชร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6051198 นายภูวภัท สมพงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง  PE10
5 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี  PE10
6 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering10
7 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering10
8 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering10
9 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering10
10 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ  Geological Engineering10
11 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์  Geological Engineering10
12 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย  Geological Engineering10
13 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี  ChemE10
14 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท  ChemE10
15 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ  ChemE10
16 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
17 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
18 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก  Geological Engineering10
19 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์  Environmental Engineering10
20 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ  ChemE10
21 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล  Environmental Engineering10
22 B6237615 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.