รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม11
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6072476 นางสาวจิราวรรณ ปูนกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)40
2 B6072971 นางสาวรุจิรดา มะอาจเลิศ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม  Automotive Engineering10
4 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป  Automotive Engineering10
5 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน  Automotive Engineering10
6 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด  Automotive Engineering10
7 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี  Automotive Engineering10
8 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  Agricultural and Food Engineering10
9 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา  Automotive Engineering10
10 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ  Automotive Engineering10
11 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering10
12 B6213336 นางสาวพิชญานิน ปิตาระเต  Automotive Engineering10
13 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์  Automotive Engineering10
14 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร  Automotive Engineering10
15 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ  Automotive Engineering10
16 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์  Automotive Engineering10
17 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช  Geological Engineering10
18 B6218485 นายไม้ ธนรุจี  Automotive Engineering10
19 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง  Automotive Engineering10
20 B6219390 นายพิชิต ตันเวียง  Automotive Engineering10
21 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง  Automotive Engineering10
22 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์  Automotive Engineering10
23 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์  Automotive Engineering10
24 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ  Automotive Engineering10
25 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล  Agricultural and Food Engineering10
26 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ  Automotive Engineering10
27 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์  Agricultural and Food Engineering10
28 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ  Automotive Engineering10
29 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน  Automotive Engineering10
30 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์  Automotive Engineering10
31 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน  Automotive Engineering10
32 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร  Automotive Engineering10
33 B6235734 นายศิรชัย พัฒน์ชนะ  Automotive Engineering10
34 B6235765 นายมงคล ยวงรัมย์  Automotive Engineering10
35 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.