รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5950676 นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริขันแสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6123628 นายปิยังกูร เจือกโว้น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6123635 นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6123642 นางสาวสิริลักษณ์ ปลั่งกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6123697 นายชลธิศ พึ่งโคกสูง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6123734 นางสาวฐิติกาญจน์ บัวคำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6123741 นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6123765 นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6123826 นางสาวนันทิยา ลานอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6123840 นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6123857 นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6123888 นายอลงกรณ์ กิ่งพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6123925 นางสาวพิชญา นอกพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6123970 นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6124014 นางสาวรสิกา มนัสสา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6124038 นางสาววริสรา ตราเงิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6124113 นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6124151 นายมูฮำหมัด อุมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6124212 นางสาวณัฐวดี เจริญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6124229 นางสาวเพ็ญประภา สรกเมียก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6124274 นางสาววรณัน พระรัตนตรัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6124298 นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6124366 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6124403 นางสาวบุณยนุช พิราโสภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6124489 นางสาวศิริพร อุ่นสเดา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6124502 นางสาวสิณห์ฤทัย รักงาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6124526 นางสาวรวีวรรณ ดวงอุทัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6124533 นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B6124632 นายชนสรณ์ รัตนสุภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B6133450 นายกรกช ระดาไสย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B6133474 นางสาวปิยพร ศรีชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B6133504 นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
35 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.