รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6210427 นางสาวฐิตาภรณ์ บำเหน็จพันธุ์  BIOLOGY10
2 B6211011 นายศุภวิชญ์ จังตระกูล  BIOLOGY10
3 B6211042 นายพัชรพล ผลนา  BIOLOGY10
4 B6211059 นายธันยพัฒน์ เทียมไธสง  BIOLOGY10
5 B6211066 นางสาวเยาวลักษณ์ บัวนิล  physics10
6 B6211127 นางสาวมนสิตา คงสมุทร  BIOLOGY10
7 B6211141 นายเกียรติพันธ์ แก่นนอก  BIOLOGY10
8 B6228293 นางสาวณัฐธันยา ภักดี  BIOLOGY10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
9 B6126124 นางสาวศศิวิมล ชูมาตย์  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
10 B6126131 นางสาวสุณิสา มนัสสิลา  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
11 B6126148 นางสาววนิดา ถวิลการ  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
12 B6126155 นางสาวภัทราพร ตอแก้ว  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
13 B6133993 นางสาวภานุมาส โนนทิง  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
14 B6234621 Mr.KUNWATH CHHEA  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
15 B6118822 นางสาวภัททิยา เกตุศิริ  Petrochemical and Polymer Engineering10
16 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์  Petrochemical and Polymer Engineering10
17 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ  Civil Engineering10
18 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์  Civil Engineering10
19 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล  Civil Engineering10
20 B6234386 Mr.ROTHA YUN  Civil Engineering10
21 B6234430 Mr.Aing Hukry  Civil Engineering10
22 B6234447 Mr.CHOTCHEYRITH IENG  Civil Engineering10
23 B6234454 Mr.Nguon Makara  Civil Engineering10
24 B6234461 Mr.Ly Chhayleang  Civil Engineering10
25 B6234478 Ms.PIDA SEAB  Civil Engineering10
26 B6234492 Mr.SOPHY HEANG  Civil Engineering10
27 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ  Civil Engineering10
28 B6238063 นายปฤณพัชรพล ก้านจักร  Mechanical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.