รายชื่อนศ.
รายวิชา203324 : ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
2 B6200268 นางสาวสุนิสา อ่อนศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B6200282 นางสาวกุลภรณ์ วรรณราช  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6205270 นายวศิน แท้ประสาทสิทธิ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
5 B6205300 นางสาวภิรัญญา สุขสวัสดิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
6 B6205317 นางสาวนาตยา ซามงค์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
7 B6205324 นายกันตพงศ์ พงษ์ศิริโสภาพร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
8 B6205409 นายพิชญุตม์ อรรถวิทยากุล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)60
9 B6205416 นางสาวจันทร์ทิพย์ ดวงคำ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B6205478 นางสาวสรีวรรณ นามวงค์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
11 B6205515 นางสาวปภาวรินทร์ พึ่งทรัพย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
12 B6205546 นางสาวฌัชฌา คามตะสีลา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B6205553 นางสาวฐิตาภา ไพรบึง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
14 B6205577 นางสาวนันทิชา ขะจีรัมย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
15 B6205591 นางสาวปริดา เสมาเพชร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
16 B6205621 นางสาวณัตตยา ธีระกนกสกุล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
17 B6205652 นางสาวปิยรัตน์ หาญสงคราม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
18 B6205768 นางสาวปียะดา อุสารัมย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
19 B6205775 นางสาวกมลพรรณ เอิบกิ่ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
20 B6205829 นางสาวพัชราภา พรไธสง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
21 B6205874 นางสาวทิดาภา เทพไพรสนต์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
22 B6205942 นางสาววรรณษา เทินทองหลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
23 B6205959 นายกรสกล อภิชาตกุล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
24 B6205966 นางสาวฐานิกา ไชยยอด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
25 B6206093 นางสาวรวิภา นาเดช  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
26 B6206123 นางสาวธนิตา จันทร์จ่อกลิ่น  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
27 B6209384 นางสาวณัฐธิดา สารบัน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B6210939 นายพงษ์ธนวัฒน์ รุจีธีรกุล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
29 B6227579 นางสาวผกาภรณ์ ดุลสันเทียะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
30 B6231460 นายสรายุทธ กลั่นจะโป๊ะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
31 B6231569 นางสาวปริยากร รักษาก้านตง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
32 B6231606 นางสาวปรียาพร ฟักอ่อน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
33 B6231613 นางสาวพรทิพย์ แสงนาค  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
34 B6231668 นางสาวภัทรพรรณ ขาวนิ่ม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.