รายชื่อนศ.
รายวิชา203324 : ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6200213 นายเจษฎา ชูมี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
2 B6200299 นางสาวกมลลักษณ์ คะษาวงค์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B6205287 นางสาวศศิธร บุญตา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6205294 นายพีรวุฒิ ชาติมนตรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B6205348 นายมานุวัฒน์ เกียรติอำนวย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
6 B6205393 นางสาวภัทรจิรา บุญส่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
7 B6205423 นางสาวพรรณอำไพ ธรรมาวัฒน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B6205430 นางสาวธนัชชา บุญสุข  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
9 B6205447 นายธนวินท์ สดสุชาติ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B6205461 นางสาวภาวิณี ธงกิ่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
11 B6205485 นางสาวอรพรรณ บุตรพรม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
12 B6205492 นางสาวธิชากาญจณ์ เกาะทะเล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B6205584 นางสาวนภัสวรรณ ม่วมกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
14 B6205607 นางสาวอทิติยา ศรีม่วง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
15 B6205614 นายธนัช อรรถชัยนุกูล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
16 B6205690 นายฐากร อินทรพานิช  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
17 B6205706 นางสาวศิริพร แตงอ่อน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
18 B6205720 นางสาวจิดาภา สารฤทธิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
19 B6205799 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรายทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
20 B6205843 นางสาวจีรนันท์ โฮ่จันทึก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
21 B6205898 นายณรงค์ฤทธิ์ เรือนจันทึก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
22 B6205973 นายวรรณมงคล แช่มสูงเนิน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
23 B6205980 นางสาวปภาวรินทร์ พิเนตรเสถียร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
24 B6210915 นางสาวพิมพ์ภิกา ปะหูปะปา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
25 B6227548 นางสาวต้นกัลยา นิลรัตน์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
26 B6227555 นางสาวสุทธิดา เปราะจันทึก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
27 B6231439 นางสาวสิรินยา แสนธิ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B6231477 นางสาวสาธกา กมลวัทน์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
29 B6231484 นางสาวณัฐฐาภรณ์ เพลิงสงเคราะห์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
30 B6231507 นางสาวสิรภัทร์ บุตรวงศ์นรา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
31 B6231514 นางสาวอธิศรา มองตะคุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
32 B6231552 นางสาวปิยะธิดา หฤหรรษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
33 B6231576 นางสาวธนัชพร ทำประโยชน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
34 B6231651 นายพุทธิพงษ์ เบ้ามงคล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.