รายชื่อนศ.
รายวิชา335490 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6050566 นางสาวณัฐฐาพร ทรงจอหอ  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6050818 นางสาวขวัญฤทัย แพทย์กลาง  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6050856 นางสาวสุวิชาดา ชัยวิเชียร  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6050863 นางสาวโยษิตา ยาตะคุ  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6052478 นางสาววิลาสินี จันตา  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6052485 นางสาวฐิตินันท์ โรจน์ฉิมพลี  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6125493 นางสาวพรพิมล รักษาภักดี  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6125516 นางสาวปธิตญา หงษ์ทอง  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6125530 นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6125547 นายอิสเรศร์ สืบสำราญ  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6125554 นางสาวนุชชิตา สีหานาท  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6125707 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6125769 นางสาวอจิรวดี เดชยงค์  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6125806 นายวรัญญู ลิมวัฒนาสมุทร  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6125912 นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
21 B6126117 นายธนนชัย พาลี  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6130152 นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ  FOOD TECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.