รายชื่อนศ.
รายวิชา335452 : FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6050566 นางสาวณัฐฐาพร ทรงจอหอ  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6050603 นางสาวอมลรดา ซาสำโรง  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6050665 นางสาวกนกวรรณ เสือทองปาน  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6050672 นางสาวณัฐวรรณ วงษ์ยงน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6050726 นางสาวดวงฤดี จันทนา  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6050764 นางสาวธัญญาศิริ ทับเจริญ  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6050795 นางสาวโสภี ศรีนิล  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6050801 นางสาวสมฤดี แสนศรี  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6050818 นางสาวขวัญฤทัย แพทย์กลาง  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6050832 นางสาวทิพาพร เงินจังหรีด  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6050856 นางสาวสุวิชาดา ชัยวิเชียร  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6050887 นางสาวสุนิสา พลอยพรมราช  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6050962 นางสาวอัสราภรณ์ แถวโสภา  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6051266 นางสาวภัสสรา คำหงษา  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6051334 นางสาวเสาวลักษณ์ ราชวงค์ศา  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6051341 นายอัศเดช จุฑาเกตุ  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6051365 นางสาวนนท์ธิยา แสนสุด  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6051389 นางสาววนัฐตา ชื่นช่อ  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6051426 นางสาวชฎารัตน์ พรมทรา  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6052249 นางสาววัชราภรณ์ ภูนิทาน  FOOD TECHNOLOGY10
21 B6052263 นางสาวกัญญ์วรา สุวรรณทา  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6052416 นายมาวิน อนุชิตานุกูล  FOOD TECHNOLOGY10
23 B6052478 นางสาววิลาสินี จันตา  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6052485 นางสาวฐิตินันท์ โรจน์ฉิมพลี  FOOD TECHNOLOGY10
25 B6052492 นายยศพล เริ่มตระกูล  FOOD TECHNOLOGY10
26 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
27 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า  FOOD TECHNOLOGY10
28 B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี  FOOD TECHNOLOGY10
29 B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น  FOOD TECHNOLOGY10
30 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร  FOOD TECHNOLOGY10
31 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล  FOOD TECHNOLOGY10
32 B6125806 นายวรัญญู ลิมวัฒนาสมุทร  FOOD TECHNOLOGY10
33 B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
34 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ  FOOD TECHNOLOGY10
35 B6125943 นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู  FOOD TECHNOLOGY10
36 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
37 B6126117 นายธนนชัย พาลี  FOOD TECHNOLOGY10
38 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต  FOOD TECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.