รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม24
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6329372 นายสิริพล ศิริจำรัส  Geoinformatics10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6200602 นางสาวกมลฉัตร ทองสี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6206529 นายศิวนาถ กว้างขวาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6206963 นายอภิวัฒน์ ปรือทะเล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6206987 นางสาวสุมิติตา ปันดอย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6207007 นางสาวมาลินี ลักขษร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6227326 นายพนุพงศ์ บัวบาน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6227487 นางสาวจุฑามาศ แก้วกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6231033 นายณัฐสิทธิ์ ทวีรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6231125 นางสาวพัชราภรณ์ ไฝ่เพ็ชรดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6234751 นางสาวชุติสรา ติดนอก  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
12 B6300876 นายธนดล สอนพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6303860 นายพชรพล ปุยอบ  IE10
14 B6303945 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศิริ  Metallurgical Engineering10
15 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์  TCE10
16 B6307325 นายปฏิพล นิยม  EE10
17 B6307363 นายเทพพิทักษ์ รักพึ่ง  ChemE10
18 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี  TCE10
19 B6307981 นางสาวพิชามญชุ์ ซ้ายยศ  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6308377 นางสาวพิชญานิน วุชชัยภูมิ  PE10
21 B6310165 นายกิตติพศ คล่องใจ  Geological Engineering10
22 B6314880 นายมงคล มุ่งงาม  Automotive Engineering10
23 B6314897 นายภูบดี รัดเสนสี  CE10
24 B6314910 นางสาวอมรรัตน์ ศรีชัย  PE10
25 B6317744 นายณัฐพงศ์ ทองนาคมะดัน  Geological Engineering10
26 B6321475 นางสาวสุภัสสร วิสัยหมั่น  N/A60
27 B6322298 นายสิรวิศญ์ สุบงกช  CE10
28 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ  CPE10
29 B6322335 นายพลอินทร์ ม่วงงาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์  Automotive Engineering10
31 B6326265 นายคณิต สุขรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
32 B6326524 นายธีรกานต์ สาวิสิทธิ์  CE10
33 B6327286 นายศุภวิชญ์ เดือนกลาง  Agricultural and Food Engineering10
34 B6327309 นายชัชวาล เลพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B6327880 นางสาวปัณฑิตา บุตรเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
36 B6332136 นายณัฐวุฒิ คำบุ  ChemE10
37 B6332273 นางสาวธนิษฐา บัวผัน  ChemE10
38 B6333201 นายสราวุฒิ พงศ์อลงกรณ์  Automotive Engineering10
39 B6334291 นางสาวพรนภา ศิวิจารย์  Mechatronics Engineering10
40 B6334420 นางสาวสุภาวดี ศรีนอก  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.