รายชื่อนศ.
รายวิชา105108 : MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6312633 นายเจษฎา ภูหมื่น  physics10
2 B6312640 นางสาวพลอยไพลิน เวียงสันเทียะ  physics10
3 B6312657 นายธีระภัทร สิตะวัน  physics10
4 B6312671 นายวรายุทธ แก้วพินิจ  physics10
5 B6312688 นายนนทพัทธ์ พรมเสนา  physics10
6 B6312701 นางสาวรุจิดา บุญมาลา  physics10
7 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์  physics10
8 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล  physics10
9 B6312893 นายอัมพุท เสือทองหลาง  physics10
10 B6319649 นางสาวจีรนันท์ ประชานารถ  physics10
11 B6319700 นายนวสินธุ์ ชมจันทร์  physics10
12 B6319724 นายศุภวัฒน์ ตังอนุสรณ์สุข  physics10
13 B6319755 นางสาวณัชชา ผจญอริพ่าย  physics10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.