รายชื่อนศ.
รายวิชา529211 : CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5903160 นายอภิสิทธิ์ จงจิตชอบ  EE40
2 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร  EE10
3 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE10
4 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE10
5 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  EE10
6 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE10
7 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  EE10
8 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE10
9 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE10
10 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี  EE10
11 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา  EE10
12 B6213732 นายวิทวัส ภาษี  EE10
13 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  EE10
14 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์  EE10
15 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์  EE10
16 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  EE10
17 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE10
18 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ  EE10
19 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE10
20 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  EE10
21 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE10
22 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE10
23 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE10
24 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  Geological Engineering10
25 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE10
26 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์  EE10
27 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว  EE10
28 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  EE10
29 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร  EE10
30 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร  EE10
31 B6224981 นายโฆษิต คำมูล  EE10
32 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  EE10
33 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ  EE10
34 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง  EE10
35 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.