รายชื่อนศ.
รายวิชา529326 : ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900695 นายนวมินทร์ เหล่ามูล  EE10
2 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด  EE40
3 B5915811 นางสาวบุญสิตา บุญศิริ  EE40
4 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง  EE10
5 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม  EE10
6 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี  EE10
7 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี  EE10
8 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว  EE10
9 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า  EE10
10 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข  EE10
11 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง  EE10
12 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง  EE10
13 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE10
14 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์  EE10
15 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์  EE10
16 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์  EE10
17 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์  EE10
18 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส  EE10
19 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.