รายชื่อนศ.
รายวิชา532323 : BUILDING SANITATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์  Environmental Engineering10
2 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์  Environmental Engineering10
3 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล  Environmental Engineering10
4 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering10
5 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering10
6 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี  Environmental Engineering10
7 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง  Environmental Engineering10
8 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก  Environmental Engineering10
9 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก  Environmental Engineering10
10 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง  Environmental Engineering10
11 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering10
12 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์  Environmental Engineering10
13 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร  Environmental Engineering10
14 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก  Environmental Engineering10
15 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ  Environmental Engineering10
16 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering10
17 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์  Environmental Engineering10
18 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง  Environmental Engineering10
19 B6011697 นายอภิชัย วันนา  Environmental Engineering10
20 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering10
21 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์  Environmental Engineering10
22 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering10
23 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering10
24 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล  Environmental Engineering10
25 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์  Environmental Engineering10
26 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering10
27 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering10
28 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว  Environmental Engineering10
29 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน  Environmental Engineering10
30 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ  Environmental Engineering10
31 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering10
32 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering10
33 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา  Environmental Engineering10
34 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering10
35 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์  Environmental Engineering10
36 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์  Environmental Engineering10
37 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด  Environmental Engineering10
38 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering10
39 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร  Environmental Engineering10
40 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ  Environmental Engineering10
41 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม  Environmental Engineering10
42 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย  Environmental Engineering10
43 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม  Environmental Engineering10
44 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering10
45 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา  Environmental Engineering10
46 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์  Environmental Engineering10
47 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง  Environmental Engineering10
48 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี  Environmental Engineering10
49 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี  Environmental Engineering10
50 B6105884 นายศิวกร ชานนท์  Environmental Engineering10
51 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ  Environmental Engineering10
52 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว  Environmental Engineering10
53 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง  Environmental Engineering10
54 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์  Environmental Engineering10
55 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว  Environmental Engineering10
56 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด  Environmental Engineering10
57 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ  Environmental Engineering10
58 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ  Environmental Engineering10
59 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering10
60 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม  Environmental Engineering10
61 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม  Environmental Engineering10
62 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง  Environmental Engineering10
63 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง  Environmental Engineering10
64 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง  Environmental Engineering10
65 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล  Environmental Engineering10
66 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม  Environmental Engineering10
67 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร  Environmental Engineering10
68 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์  Environmental Engineering10
69 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์  Environmental Engineering10
70 B6113230 นายจักรี ฤกษ์ดี  Environmental Engineering10
71 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์  Environmental Engineering10
72 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง  Environmental Engineering10
73 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่  Environmental Engineering10
74 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร  Environmental Engineering10
75 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก  Environmental Engineering10
76 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว  Environmental Engineering10
77 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร  Environmental Engineering10
78 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์  Environmental Engineering10
79 B6116866 นายธนพล หวังผลกลาง  Environmental Engineering10
80 B6117252 นายอธิป อนุรส  Environmental Engineering10
81 B6117283 นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล  Environmental Engineering10
82 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา  Environmental Engineering10
83 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี  Environmental Engineering10
84 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา  Environmental Engineering10
85 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น  Environmental Engineering10
86 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง  Environmental Engineering10
87 B6130817 นางสาวพรนภา รักษาอิน  Environmental Engineering10
88 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์  Environmental Engineering10
89 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน  Environmental Engineering10
90 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด  Environmental Engineering10
91 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ  Environmental Engineering10
92 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร  Environmental Engineering10
93 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย  Environmental Engineering10
94 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering10
95 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว  Environmental Engineering10
96 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  Environmental Engineering10
97 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  Environmental Engineering10
98 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร  Environmental Engineering10
99 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.