รายชื่อนศ.
รายวิชา523211 : DATABASE SYSTEMS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE10
2 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์  CPE10
3 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน  CPE10
4 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา  CPE10
5 B6201982 นายธนกร สุขกุล  CPE10
6 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี  CPE10
7 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี  CPE10
8 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  CPE10
9 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  CPE10
10 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์  CPE10
11 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์  CPE10
12 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE10
13 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE10
14 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์  CPE10
15 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ  CPE10
16 B6214173 นายชโยดม เฮฮา  CPE10
17 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน  CPE10
18 B6214944 นายธนากร เจนชัย  CPE10
19 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์  CPE10
20 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล  CPE10
21 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์  CPE10
22 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์  CPE10
23 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์  CPE10
24 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์  CPE10
25 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล  CPE10
26 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ  CPE10
27 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE10
28 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE10
29 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  CPE10
30 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  CPE10
31 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  CPE10
32 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  CPE10
33 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  CPE10
34 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  CPE10
35 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  CPE10
36 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  CPE10
37 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  CPE10
38 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง  CPE10
39 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  CPE10
40 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  CPE10
41 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล  CPE10
42 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด  Transportation And Logistics Engineering10
43 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  CPE10
44 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล  CPE10
45 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต  CPE10
46 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  CPE10
47 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  CPE10
48 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  CPE10
49 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.