รายชื่อนศ.
รายวิชา523211 : DATABASE SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ  CPE10
2 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน  CPE10
3 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE10
4 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  CPE10
5 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์  CPE10
6 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ  CPE10
7 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE10
8 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  CPE10
9 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน  CPE10
10 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร  CPE10
11 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE10
12 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE10
13 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ  CPE10
14 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส  CPE10
15 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE10
16 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ  CPE10
17 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย  CPE10
18 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา  CPE10
19 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก  CPE10
20 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข  CPE10
21 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์  CPE10
22 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที  CPE10
23 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน  CPE10
24 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  CPE10
25 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา  CPE10
26 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  CPE10
27 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE10
28 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์  CPE10
29 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE10
30 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์  CPE10
31 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ  CPE10
32 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน  CPE10
33 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา  CPE10
34 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ  CPE10
35 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น  CPE10
36 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ  CPE10
37 B6225155 นายวิทย พิลาตัน  CPE10
38 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร  CPE10
39 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ  CPE10
40 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  CPE10
41 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่  TCE10
42 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล  CPE10
43 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  CPE10
44 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย  CPE10
45 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.