รายชื่อนศ.
รายวิชา333343 : AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6200626 นางสาวพิมพ์พัณณดา ชีรนรวนิชย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
2 B6200640 นายอิสเรศ ไขลี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
3 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
4 B6200695 นางสาวอริสรา ด้วงตะกั่ว  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
5 B6200701 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
6 B6200756 นางสาวธนัชชา สร้อยเลยะสกุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
7 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
8 B6200770 นางสาวอาทิตยา อาจหาญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
9 B6207021 นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
10 B6207038 นางสาวปวริศร จูเจริญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
11 B6207045 นางสาวปภาวรินท์ กาญจนวัฒนา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
12 B6207052 นายอดิเทพ พรมชาติ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
13 B6207069 นางสาววราภรณ์ เข็มเพชร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
14 B6207090 นายจักรพงษ์ ทรงฤทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
15 B6207106 นางสาวนนทิชา โชสระน้อย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
16 B6207113 นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
17 B6207120 นายชัยวัฒน์ พินสูงเนิน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
18 B6207144 นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
19 B6207175 นางสาวอนัญญา ณรังศรี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
20 B6207182 นางสาวกรรณิการ์ สุดสังข์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
21 B6207199 นายชาตินักรบ เสียงดัง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
22 B6207205 นางสาววนิดา มะเริงสิทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
23 B6207243 นางสาวสุจิตรา แก้วนิล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
24 B6210113 นายจักรภัทร แสนสันเทียะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
25 B6210892 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
26 B6227388 นางสาวอนัญพร แก้ววังอ้อ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
27 B6227449 นายธีรภัทร์ พูนกระโทก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
28 B6231156 นางสาวยุวรดี ทายาหอม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
29 B6231163 นางสาวมณฑกาญจน์ ดัชถุยาวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
30 B6231187 นางสาวภิญญดา สอดส่องกฤษ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
31 B6231194 นางสาวยโสธรา นามวงศ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
32 B6234713 นายอนุวรรตน์ เนนเลิศ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
33 B6234737 นางสาวภาณิดา ดีรัตน์รัมย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
34 B6236793 นางสาวศศิธร ภูถาวร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
35 B6236809 นางสาวรัตนวรรณ สื่อกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
36 B6236854 นายศุภกิจ จูงกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.