รายชื่อนศ.
รายวิชา558204 : COMPUTER AIDED MANUFACTURING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6104061 นางสาวณหทัย ครองเวียง  PRECISION ENGINEERING10
2 B6107710 นางสาวภัทรวดี ทูโคกกรวด  PRECISION ENGINEERING10
3 B6111595 นายณัฐวุฒิ แพรทอง  PRECISION ENGINEERING10
4 B6131203 นางสาวพิชชาพร ยอดคีรี  PRECISION ENGINEERING10
5 B6203900 นายอัครพล เนินสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
6 B6203948 นายวริศเวช พุทธินันทน์  PRECISION ENGINEERING10
7 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ  PRECISION ENGINEERING10
8 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี  PRECISION ENGINEERING10
9 B6224592 นางสาวอุทุมพร พับโพธิ์  PRECISION ENGINEERING10
10 B6224905 นางสาวพัชรนันท์ ธนะสุระวุฒิสกุล  PRECISION ENGINEERING10
11 B6233990 นางสาวทวินันท์ สันทะวินัย  PRECISION ENGINEERING10
12 B6234003 นายธีรเมธ เกียรติกำจร  PRECISION ENGINEERING10
13 B6234027 นางสาวอมรรัตน์ สุมาลา  PRECISION ENGINEERING10
14 B6234034 นางสาววรวรรณ กำมาแสน  PRECISION ENGINEERING10
15 B6234041 นายกฤษฎา จรรยา  PRECISION ENGINEERING10
16 B6234058 นายชาญวิทย์ ฉายอรุณ  PRECISION ENGINEERING10
17 B6234065 นางสาวสายน้ำ ตันจ่าง  PRECISION ENGINEERING10
18 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี  PRECISION ENGINEERING10
19 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข  PRECISION ENGINEERING10
20 B6234133 นางสาวเบญญาภา หาญเสนา  PRECISION ENGINEERING10
21 B6234140 นางสาวปิยธิดา คำพระบาง  PRECISION ENGINEERING10
22 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู  PRECISION ENGINEERING10
23 B6235147 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย  PRECISION ENGINEERING10
24 B6235185 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
25 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต  PRECISION ENGINEERING10
26 B6237202 นางสาวปิยดา มณีรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
27 B6237219 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี  PRECISION ENGINEERING10
28 B6237226 นายธนพล ระลึก  PRECISION ENGINEERING10
29 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา  PRECISION ENGINEERING10
30 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ  PRECISION ENGINEERING10
31 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ  PRECISION ENGINEERING10
32 B6237295 นายกฤษณะ วัจนา  PRECISION ENGINEERING10
33 B6237301 นายธนวรรธ พยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING10
34 B6237349 นายเจตน์มงคล วัชร์วุฒิวงศ์  PRECISION ENGINEERING10
35 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี  PRECISION ENGINEERING10
36 B6237387 นายภาณุพงศ์ จั่นเพ็ชร  PRECISION ENGINEERING10
37 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ  PRECISION ENGINEERING10
38 B6237479 นางสาวคัคนางค์ บุญใส  PRECISION ENGINEERING10
39 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี  PRECISION ENGINEERING10
40 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด  PRECISION ENGINEERING10
41 B6237523 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี  PRECISION ENGINEERING10
42 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี  PRECISION ENGINEERING10
43 B6237547 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า  PRECISION ENGINEERING10
44 B6237578 นายนิวัฒน์ ระหุ่ง  PRECISION ENGINEERING10
45 B6237585 นายวิวัฒน์ จอมจะบก  PRECISION ENGINEERING10
46 B6237592 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ  PRECISION ENGINEERING10
47 B6238988 นายคุณัชญ์ จันทโช  PRECISION ENGINEERING10
48 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์  PRECISION ENGINEERING10
49 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์  PRECISION ENGINEERING10
50 B6239015 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว  PRECISION ENGINEERING10
51 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ  PRECISION ENGINEERING10
52 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล  PRECISION ENGINEERING10
53 B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ลื่นกลาง  PRECISION ENGINEERING10
54 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม  PRECISION ENGINEERING10
55 B6239091 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน  PRECISION ENGINEERING10
56 B6239107 นายณัฐกาล ประพันธา  PRECISION ENGINEERING10
57 B6239121 นายเจตนิพิฐ สุตโรจประจักษ์  PRECISION ENGINEERING10
58 B6239176 นางสาวชลิตา นาคราช  PRECISION ENGINEERING10
59 B6239183 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย  PRECISION ENGINEERING10
60 B6239190 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  PRECISION ENGINEERING10
61 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์  PRECISION ENGINEERING10
62 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา  PRECISION ENGINEERING10
63 B6239220 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร  PRECISION ENGINEERING10
64 B6239237 นายวรพล สลาตัน  PRECISION ENGINEERING10
65 B6239268 นางสาวธมกร จันทะขัมมา  PRECISION ENGINEERING10
66 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย  PRECISION ENGINEERING10
67 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี  PRECISION ENGINEERING10
68 B6239312 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์  PRECISION ENGINEERING10
69 B6239336 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์  PRECISION ENGINEERING10
70 B6239343 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา  PRECISION ENGINEERING10
71 B6239473 นายอนุชิต จารุสุนทรวัฒน์  PRECISION ENGINEERING10
72 B6239480 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล  PRECISION ENGINEERING10
73 B6239503 นางสาวณภัทร ตระกูลวงศ์  PRECISION ENGINEERING10
74 B6239510 นางสาวดารณี ใจแก้ว  PRECISION ENGINEERING10
75 B6336257 นายรัฐชกาล กลิ่นกลาง  PRECISION ENGINEERING10
76 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์  PRECISION ENGINEERING10
77 B6336318 นายธนชัย จันทะนะ  PRECISION ENGINEERING10
78 B6336349 นายกัมปนาท เจริญคำ  PRECISION ENGINEERING10
79 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ  PRECISION ENGINEERING10
80 B6336363 นายทรงชัย ช่างเหล็ก  PRECISION ENGINEERING10
81 B6336370 นางสาวปาริดา ชาภักดี  PRECISION ENGINEERING10
82 B6336387 นางสาวนัฐธิดา เดชดวงจันทร์  PRECISION ENGINEERING10
83 B6336424 นายสุทธินันท์ ทองโคตร  PRECISION ENGINEERING10
84 B6336431 นายผาภู ทองสร้อย  PRECISION ENGINEERING10
85 B6336455 นางสาวสิรินาถ นิละปะกะ  PRECISION ENGINEERING10
86 B6336615 นางสาวจริยา ศรีสุวัฒ  PRECISION ENGINEERING10
87 B6336622 นายไพรัช สงเคราะห์  PRECISION ENGINEERING10
88 B6336646 นางสาวธัญญารักษ์ สนสมบัติ  PRECISION ENGINEERING10
89 B6336677 นางสาวชัญญานุช สิทธิ์ก้าวหน้า  PRECISION ENGINEERING10
90 B6336707 นางสาวอชิรญา หอมพันนา  PRECISION ENGINEERING10
91 B6336721 นายตรีเทพ หุตะเศรณี  PRECISION ENGINEERING10
92 B6336769 นายภานุวัฒน์ อุบาลี  PRECISION ENGINEERING10
93 B6336776 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก  PRECISION ENGINEERING10
94 B6337087 นายคมสรรค์ ชนไธสง  PRECISION ENGINEERING10
95 B6337117 นางสาวพรรนิภา ไชยเชษฐ์  PRECISION ENGINEERING10
96 B6337575 นายณัฐดนัย การินทร์  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.