รายชื่อนศ.
รายวิชา558303 : MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6105549 นายรชต ฉันทนาวิวัฒน์โชติ  PRECISION ENGINEERING10
2 B6112813 นางสาวยุวธิดา รองคลัง  PRECISION ENGINEERING10
3 B6117030 นายศิวัช เหง้าละคร  PRECISION ENGINEERING10
4 B6117559 นางสาวศิริฉัตร อินสูงเนิน  PRECISION ENGINEERING10
5 B6118570 นายพชร ประสิทธิแสง  PRECISION ENGINEERING10
6 B6132071 นายคณาธิภัทร อำมาลี  PRECISION ENGINEERING10
7 B6136406 นางสาวต่วนอาอีดะห์ นิแต  PRECISION ENGINEERING10
8 B6203931 นายบรรพต ภูมิโคกรักษ์  PRECISION ENGINEERING10
9 B6203955 นายเมธา บาฤษี  PRECISION ENGINEERING10
10 B6234096 นางสาวพรรณนารา ปัญจวรรณ์  PRECISION ENGINEERING10
11 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง  PRECISION ENGINEERING10
12 B6234171 นายอัษฎากร ภูมิพันธ์  PRECISION ENGINEERING10
13 B6234188 นายสิริดล เค้นชัยภูมิ  PRECISION ENGINEERING10
14 B6235161 นางสาวณัฐนรี เกียรติกิตติพันธุ์  PRECISION ENGINEERING10
15 B6235239 นายธำมรงค์ พงษ์ขุนทด  PRECISION ENGINEERING10
16 B6237271 นางสาวโสรยา สมภิพงษ์  PRECISION ENGINEERING10
17 B6237417 นางสาวอริษรา โตกราน  PRECISION ENGINEERING10
18 B6237431 นายรัฐภูมิ หาบ้านแท่น  PRECISION ENGINEERING10
19 B6237554 นางสาวชลลัดดา นิระพันธ์  PRECISION ENGINEERING10
20 B6336394 นายธณพงศ เดชาเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.