รายชื่อนศ.
รายวิชา531371 : METALLURGY OF CAST IRONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี  Metallurgical Engineering10
2 B6015367 นายพงศธร สารสูตร  Metallurgical Engineering10
3 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ  Metallurgical Engineering10
4 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล  Metallurgical Engineering10
5 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา  Metallurgical Engineering10
6 B6109417 นางสาววนิดา เบ้าหล่อทอง  Metallurgical Engineering10
7 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
8 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน  Metallurgical Engineering10
9 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา  Metallurgical Engineering10
10 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์  Metallurgical Engineering10
11 B6117290 นายวรวุฒิ อไภราช  Metallurgical Engineering10
12 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด  Metallurgical Engineering10
13 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช  Metallurgical Engineering10
14 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.