รายชื่อนศ.
รายวิชา523315 : MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย  CPE10
2 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering40
3 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE10
4 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด  CPE10
5 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง  CPE10
6 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน  CPE10
7 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน  CPE10
8 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ  CPE10
9 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง  CPE10
10 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล  CPE10
11 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ  CPE10
12 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา  CPE10
13 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ  CPE10
14 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต  CPE10
15 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว  CPE10
16 B6117078 นายกันตชาติ เหล่ากอ  CPE10
17 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง  CPE10
18 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.