รายชื่อนศ.
รายวิชา527248 : MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  TCE10
2 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  TCE10
3 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง  TCE10
4 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  TCE10
5 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด  TCE10
6 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ  TCE10
7 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  TCE10
8 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน  TCE10
9 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล  TCE10
10 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ  TCE10
11 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล  TCE10
12 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  TCE10
13 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ  TCE10
14 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์  TCE10
15 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย  TCE10
16 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์  TCE10
17 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น  TCE10
18 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง  TCE10
19 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ  TCE10
20 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  TCE10
21 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์  TCE10
22 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง  TCE10
23 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต  TCE10
24 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า  TCE10
25 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  TCE10
26 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล  TCE10
27 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE10
28 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE10
29 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  TCE10
30 B6219215 นางสาวอภิญญา ดองโพธิ์  TCE10
31 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์  TCE10
32 B6219314 นายชนะชัย ถือธรรม  TCE10
33 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  TCE10
34 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  TCE10
35 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี  TCE10
36 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.