รายชื่อนศ.
รายวิชา245106 : PRINCIPLE OF MARKETING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6232320 นางสาวทัศนียา ชื่นนอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
2 B6301842 นายบวรภัค ภัทรวรรณ  MANAGEMENT10
3 B6302023 นางสาวเข็มทราย จงรักษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6313135 นางสาวรุจิรา สมพลกรัง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
5 B6313142 นางสาวพนิดา กองเมืองปัก  MANAGEMENT10
6 B6313159 นางสาวศิรภัสสร เกื้อการุณย์วงศ์  MANAGEMENT10
7 B6313166 นางสาวกานดา บุญกองชาติ  MANAGEMENT10
8 B6313173 นางสาวชฎาภา พูลทรัพย์  MANAGEMENT10
9 B6313180 นางสาวชุติกาญจน์ ไตรรัตนภิรมย์  MANAGEMENT10
10 B6313197 นางสาวกัลย์สุดา คำโคตร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
11 B6313203 นายธีรภัทร์ สรณวรรณ์  MANAGEMENT10
12 B6313210 นางสาวนิศาชล เจริญศรีวณิชย์  MANAGEMENT60
13 B6313227 นางสาวกรวิภา จอมแก้ว  MANAGEMENT10
14 B6313234 นางสาวชุติมา ขัติยะวงศ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
15 B6313241 นางสาวฐิติมา พบกระโทก  MANAGEMENT10
16 B6313258 นางสาวณัฐพร แก้วชาติ  MANAGEMENT10
17 B6313265 นางสาวญาณิศา ทองแพง  MANAGEMENT10
18 B6313272 นางสาวพรรณปพร กรรขำ  MANAGEMENT10
19 B6313289 นางสาวจิราพร แขมพิมาย  MANAGEMENT10
20 B6313296 นางสาวชนัญชิดา ทิพารัตน์  MANAGEMENT10
21 B6313302 นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์ศิริสุข  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
22 B6313326 นายสราวุฑ ไชยสีหา  MANAGEMENT10
23 B6313333 นายพุฒิพงศ์ รอบรู้  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
24 B6313340 นายวีรภัทร สนสูงเนิน  MANAGEMENT10
25 B6313357 นางสาวปิยธิดา สุกใส  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
26 B6313364 นางสาวภัทรนันท์ การอุปฏิ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
27 B6313371 นางสาวศศิธร แปดสูงเนิน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
28 B6313388 นางสาวพัทธวรรณ จามะนุ  MANAGEMENT10
29 B6313395 นายธนพนธ์ อุ่นเรือน  MANAGEMENT10
30 B6313418 นางสาววิชุดา พาลาเลิศ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
31 B6313425 นางสาวชลธิชา ศรีวิชา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
32 B6313432 นายทัศพล จันทร์ส่อง  MANAGEMENT10
33 B6313449 นางสาวอริษา นันทะวงษ์  MANAGEMENT10
34 B6313456 นางสาวริณนิภา บุญจันทร์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
35 B6313463 นางสาวธิติมา ทุมสิงห์  MANAGEMENT10
36 B6313487 นายสุริยะ แผลกระโทก  MANAGEMENT10
37 B6313494 นายกฤธน อารีย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
38 B6313500 นางสาวณัฐวดี นามวัฒน์  MANAGEMENT10
39 B6313517 นางสาวศุภลักษณ์ ถือคง  MANAGEMENT10
40 B6313524 นางสาวกานต์มณี ระหาญนอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
41 B6313548 นางสาวชนากานต์ สืบสีสุก  MANAGEMENT10
42 B6313555 นางสาวปรีญาภัสสร เกื้อเจริญรัตน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
43 B6313562 นางสาวญาดา เอื้อสันเทียะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
44 B6313579 นางสาวรัตติยากรณ์ ครามกระโทก  MANAGEMENT10
45 B6313586 นางสาวญาณิศา สินมะเริง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
46 B6313616 นางสาวณัฏฐณิชา ใจซื่อ  MANAGEMENT10
47 B6313623 นางสาวอารียา ดวนจันทึก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
48 B6313630 นางสาวฐานิตา ต๊ะปัญญา  MANAGEMENT10
49 B6313647 นางสาวพนิดา สุทธิศักดิ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
50 B6313654 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ มุ่งพันธ์กลาง  MANAGEMENT10
51 B6313661 นางสาวนิภารัตน์ โพธิ์คำ  MANAGEMENT10
52 B6313678 นายไกรวิชญ์ วินิจชีวิต  MANAGEMENT10
53 B6313685 นางสาวรุจิรา ดิษสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
54 B6313692 นางสาวจีรนันท์ ขวัญสำราญ  MANAGEMENT10
55 B6313708 นายกวิน วงศ์จอม  MANAGEMENT10
56 B6313715 นางสาวปิยวดี ทาบุดดี  MANAGEMENT10
57 B6313722 นางสาวลัดดาวัลย์ เงียบจังหรีด  MANAGEMENT10
58 B6313739 นางสาวพรพิมล ศรีลาลักษณ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
59 B6313746 นางสาวกนกวรรณ กระจกแก้ว  MANAGEMENT10
60 B6313753 นายอัครพล โค้งนอก  MANAGEMENT10
61 B6313760 นายวีรวิชญ์ ปีย์มนัสกุลธร  MANAGEMENT10
62 B6313777 นางสาวชิดชนก ศรีชำนาญ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
63 B6313784 นางสาวแสงนิรันดร์ รุ่งรัตน์อาภา  MANAGEMENT10
64 B6313791 นางสาววรางคณา จับจิตร  MANAGEMENT10
65 B6313807 นายพุฒิพงศ์ พวงสันเทียะ  MANAGEMENT10
66 B6313814 นางสาววรรณิสาข์ ทองน้อย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
67 B6313821 นางสาวศิริวิภา พิมพ์แก้ว  MANAGEMENT10
68 B6319830 นางสาวรุจิรา คำพาอินทร์  MANAGEMENT10
69 B6319847 นางสาวพิยดา จงกล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
70 B6319854 นางสาวพิมพ์ลภัส จันทร์เรืองศรี  MANAGEMENT10
71 B6319861 นางสาวภัชรัมภรณ์ ตาชูชาติ  MANAGEMENT10
72 B6319878 นางสาววรศิญา ยอดสิงห์  MANAGEMENT10
73 B6319885 นางสาวสุดารัตน์ ลาดนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
74 B6319892 นายภูมิพัฒน์ ซิ่งเถียรตระกูล  MANAGEMENT10
75 B6319908 นางสาวจันทิวาพร ทองโพธิ์  MANAGEMENT10
76 B6319915 นางสาวรินรดา เจตน์นอก  MANAGEMENT10
77 B6319922 นางสาวจิตรลดา เขื่อนมั่น  MANAGEMENT10
78 B6319939 นางสาวธิติมา ศุภรตรีทิเพศ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
79 B6319946 นายพีรพัฒน์ โปร่งสันเทียะ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
80 B6319960 นางสาวภัคจิรา ซีกพุดซา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
81 B6319977 นางสาวภาณุมาส สุขพิมาย  MANAGEMENT10
82 B6320027 นางสาวรุ่งยุพา พิมพ์หนองเรือ  MANAGEMENT60
83 B6320676 นายศุภรักษ์ ปันสา  MANAGEMENT10
84 B6320683 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ฤทธิ์รุ่ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
85 B6320690 นางสาวรสิตา ศรีกงพาน  MANAGEMENT10
86 B6320706 นายอนาวิล กกสันเทียะ  MANAGEMENT10
87 B6320720 นางสาวศศิวิมล ปรุเขต  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
88 B6320737 นางสาวจิราพรรณ สำราญจิตต์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
89 B6320744 นางสาวสุกัญญา แป้งสันเทียะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
90 B6320751 นางสาวนารีรัตน์ ดวงประภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
91 B6320768 นางสาวสิริวรรณ เต็มเอี่ยม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
92 B6320775 นางสาวพัทธรินทร์ กิ่งนอก  MANAGEMENT10
93 B6323660 นายโกศล จันทร์กล้า  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
94 B6329549 นางสาวสุวรา บดนอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
95 B6329556 นางสาวพิมสุรางค์ กี่เนืองนิตย์  MANAGEMENT10
96 B6329563 นางสาวอริสรา แหยงกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
97 B6329570 นางสาวอาจารี ไพศาลสุขจิตต์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
98 B6329587 นางสาวพรรณราย โกสุมาศ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
99 B6329594 นางสาวสมิตานัน โสภานีย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
100 B6329600 นางสาวธีรยา พชรวัฒนากุล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
101 B6329617 นางสาวอริยา ถอยกระโทก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
102 B6329631 นายศิรเมศร์ โชติธนะจารุวัชร์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
103 B6329648 นางสาวจนิสตา สินจันทึก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
104 B6329655 นางสาวศุภสร วงศ์คำจันทร์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
105 B6329662 นางสาวสุทธิลักษณ์ หลวงเดช  MANAGEMENT10
106 B6329679 นางสาวสุภนิดา จันทร์นิโฮม  MANAGEMENT10
107 B6329686 นางสาวณาราญา เรกระโทก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
108 B6329693 นางสาวลดามณี ภูครองทุ่ง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
109 B6329709 นางสาวปริยากร ฉิมพา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
110 B6329716 นางสาวอนงชรัตน์ ทรงฤทธิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
111 B6330965 นางสาวกณิศา มีสุข  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
112 B6330972 นางสาวกันตา ขำโคกสูง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
113 B6330989 นางสาวจิรภิญญา จงนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
114 B6330996 นางสาวญดาพร สายสุด  MANAGEMENT10
115 B6331009 นางสาวณัฐพร พิมพ์อุบล  MANAGEMENT10
116 B6331023 นายธรรมธัช พุ่มเข็ม  MANAGEMENT10
117 B6331047 นางสาวธิดารัตน์ ศิริโรจน์วัฒนกูล  MANAGEMENT10
118 B6331054 นางสาวนภิสา ควรสำโรง  MANAGEMENT10
119 B6331078 นางสาวนัฐลดา แจ่มแจ้ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
120 B6331085 นายปพน คุญานนท์  MANAGEMENT10
121 B6331092 นางสาวปรีญารัตน์ โกกิลารัตน์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
122 B6331139 นางสาวพุธิตา ทรงจอหอ  MANAGEMENT10
123 B6331153 นางสาวรมย์ชลี ที่อุปมา  MANAGEMENT10
124 B6331177 นางสาวรัชนีกร โพธิ์ศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
125 B6331184 นายรัชพล ปาณศรี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
126 B6331214 นางสาวศรัญธร ศรีเธาว์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
127 B6331221 นางสาวศิรินทร ลือเทพ  MANAGEMENT10
128 B6331245 นางสาวสุนิสา เขาขุนทด  MANAGEMENT10
129 B6331252 นางสาวสุวิภา เหลืองปาน  MANAGEMENT10
130 B6331269 นางสาวอัจฉรา เนตรใย  MANAGEMENT10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
131 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์  CE10
132 B6322175 นายพีรพล ช่างไม้  N/A60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.