รายชื่อนศ.
รายวิชา526490 : PRE-COOPERATIVE EDUCATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5703913 นางสาวศันสนีย์ นันทะศรี  CME10
2 B5716722 นางสาวอุทุมพร สาฝ่าย  CME10
3 B5803224 นางสาวสิรินารถ ตรุษบาง  CME10
4 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง  CME10
5 B5813896 นางสาวสุธิตรา อึงสะกาว  CME10
6 B5901227 นายภาณุพงษ์ แตงนำศิริ  CME10
7 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า  CME10
8 B5907540 นางสาวอรทัย เอี่ยมสำอางค์  CME10
9 B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน  CME10
10 B5910144 นายพงษ์สิทธิ์ นาโสก  CME10
11 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6005511 นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.