รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม32
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส  Electronic Engineering10
2 B6104085 นายเดชพร ครองสิน  CPE10
3 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ  CPE10
5 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง  ME10
6 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์  ME10
7 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่  Environmental Engineering10
8 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข  ME10
9 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น  Environmental Engineering10
11 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด  Environmental Engineering10
12 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร  Environmental Engineering10
13 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE10
14 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์  IE10
15 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  TCE10
16 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  TCE10
17 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ  TCE10
18 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE10
19 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี  Agricultural and Food Engineering10
20 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  EE10
21 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  Geological Engineering10
23 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  IE10
24 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE10
25 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก  EE10
26 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์  CE10
27 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี  EE10
28 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์  EE10
29 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์  IE10
31 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง  EE10
32 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร  IE10
33 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์  IE10
34 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช  EE10
35 B6237943 นางสาวคีตภา พรมสุพรรณ  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.