รายชื่อนศ.
รายวิชา104312 : MOLECULAR CELL BIOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080327 นางสาวพิชญ์สินี ดวงผุยทอง  BIOLOGY10
2 B6210427 นางสาวฐิตาภรณ์ บำเหน็จพันธุ์  BIOLOGY10
3 B6211011 นายศุภวิชญ์ จังตระกูล  BIOLOGY10
4 B6211042 นายพัชรพล ผลนา  BIOLOGY10
5 B6211059 นายธันยพัฒน์ เทียมไธสง  BIOLOGY10
6 B6211127 นางสาวมนสิตา คงสมุทร  BIOLOGY10
7 B6211141 นายเกียรติพันธ์ แก่นนอก  BIOLOGY10
8 B6211165 นางสาววิสสุตา ชินวงศ์สุวรรณ  BIOLOGY10
9 B6211189 นางสาวบัณฑิตา เทียมญาติ  BIOLOGY10
10 B6228293 นางสาวณัฐธันยา ภักดี  BIOLOGY10
11 B6228309 นางสาวรุ่งทิพย์ มาลัยพิศ  BIOLOGY10
12 B6232894 นางสาวพรนัชชา เพชรศรีกอง  BIOLOGY10
13 B6232900 นางสาวธีราพร เวียงนนท์  BIOLOGY10
14 B6232948 นางสาวกัญญพัชร กลิ่นศรีสุข  BIOLOGY10
15 B6232986 นายพลเชฏฐ์ ฐิติวิริยะ  BIOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.