รายชื่อนศ.
รายวิชา522270 : COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6202163 นางสาวปนัดดา พันธ์ศรี  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6202170 นายธีรภัทร ห้องแซง  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6202187 นางสาวธีรภรณ์ ดอนใหญ่  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6202255 นายอิสเรศ อุดมวรรณภา  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6202316 นางสาวลักขณา สีสงค์  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6202422 นายพงษ์พิทักษ์ หมื่นแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6202804 นางสาวตติยา ศรีละบุตร  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6208714 นายจักรกฤษณ์ นวลแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6209018 นายชาญวิทย์ สุระถิตย์  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6210403 นายมนัสวี พบบุญ  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6210519 นางสาวกมลชนก พรมจันทร์  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6213343 นางสาวพรภิรมย์ พลตื้อ  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6213657 นางสาวภัครามิล อุ่นตาล  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6214883 นางสาวสาวิตรี ชุมกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6215019 นายชลเมษ เนตรศรี  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6215279 นางสาวศิริวรรณวดี ยทธะแสน  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6215897 นางสาวปิยธิดา โมกไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6216047 นางสาวนงลักษณ์ พลดงนอก  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6216535 นางสาวภัทรดา เตณะวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6216597 นางสาวน้ำทิพย์ เปตานัง  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6216627 นางสาวญาโณทัย บุญทิม  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6217426 นางสาวสุวนันท์ บุญขันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6217846 นายสุรเชษฐ์ เจนจิตร์  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6218041 นายทองทูลเกล้า ศรีสว่าง  EE10
25 B6218928 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีเมือง  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6218959 นางสาวณัฐวรา สังวาลย์ทอง  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6219017 นางสาววิภาดา รักษาสุข  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6219581 นางสาววราณี มีโชค  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6220334 นางสาวผกาทิพย์ เพชรชะนะ  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6221164 นายพิทวัส เพ็ชรพรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6221454 นางสาวสุภัชชญา สติภา  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6221461 นายภูริทัต พลหาญ  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6221652 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งพินิจ  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6222840 นางสาวอินทิรา ทีฆายุพรรค  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6222895 นายอนุกุล แสงฉาย  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6223410 นางสาวกชกร โมมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6224042 นางสาวจินต์จุฑา ก่องดวง  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6224172 นายนันฐวุฒ ชูรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6224271 นายทิวัตถ์ ขนุน  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6224998 นายวรชัย แก้วละมุล  Transportation And Logistics Engineering10
41 B6225278 นายธนกฤต ศรีแสง  Transportation And Logistics Engineering10
42 B6225353 นางสาวน้ำฟ้า ทองสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering10
43 B6225735 นางสาวอพัชชุตา สดมสุข  Transportation And Logistics Engineering10
44 B6226190 นายธิติ ทองจำรูญ  Transportation And Logistics Engineering10
45 B6226640 นางสาววิภาวี วิมลกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
46 B6230463 นางสาวญาณภัทร โยวะ  Transportation And Logistics Engineering10
47 B6230616 นางสาวอารียา ชาชิโย  Transportation And Logistics Engineering10
48 B6230883 นายรักษ์ดี สมรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
49 B6230968 นายสุรเชษฐ สุระชัย  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.